Sökning: "Fanny Hesslegård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Hesslegård.

 1. 1. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER

 2. 2. Varför ska jag lära mig att läsa och skriva? : Barns tankar om sin läs- och skrivinlärning

  Kandidat-uppsats, Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Monica Lennartsson; Fanny Hesslegård; [2008]
  Nyckelord :Barns tankar; Läs- och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete har varit att klargöra vilka tankar sexåringar har kring sin läs- och skrivinlärning. Syftet har mynnat ut i två frågeställningar, sexåringars tankar kring betydelsen av att lära sig läsa och skriva och hur sexåringar anser att de lär sig läsa och skriva. LÄS MER