Sökning: "organisk belastning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden organisk belastning.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. Swedish Nitrogen Flows : A national budget of anthropogenically induced reactive nitrogen

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vincent Lernbecher; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nitrogen is a fundamental element in all forms of life and a crucial component of our agricultural productivity and global food security. However, excess nitrogen caused by human activity poses a serious threat to the environment and human health. LÄS MER

 3. 3. high loaded anaerobic mesophilic digestion of sewage sludge : An evaluation of the critical organic loading rate and hydraulic retention time for the anaerobic digestion process at Käppala Wastewater Treatment Plant (WWTP).

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Framtidens energi

  Författare :Ibrahima Sylla; [2020]
  Nyckelord :Dewaterability; Mesophilic anaerobic digestion; Methane; Organic load rate; Renewable energy source; Sludge filterability; Wastewater treatment.; Avvattningsförmåga; mesofil anaerob rötning; metan; organisk belastning; förnybar energikälla; slammets filtrerbarhet; vattenrening;

  Sammanfattning : Käppala wastewater treatment plant (WWTP) has, during a few years, observed an increase in organic loading rate (OLR) in the mesophilic anaerobic digester R100, due to an increased load to the WWTP. The digestion of primary sludge at Käppala WWTP is today high loaded, with a high organic loading rate (OLR) and low hydraulic retention time (HRT). LÄS MER

 4. 4. HIGH LOADED ANAEROBIC MESOPHILIC DIGESTION OF SEWAGE SLUDGE : An evaluation of the critical organic loading rate and hydraulic retention time for the anaerobic digestion process at Käppala Wastewater Treatment Plant (WWTP).

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ibrahima Sory Gärdeklint Sylla; [2020]
  Nyckelord :Dewaterability; Mesophilic anaerobic digestion; Methane; Organic load rate; Renewable energy source; Sludge filterability; Wastewater treatment.; Avvattningsförmåga; mesofil anaerob rötning; metan; organisk belastning; förnybar energikälla; slammets filtrerbarhet; vattenrening;

  Sammanfattning : Käppala wastewater treatment plant (WWTP) has, during a few years, observed an increase in organic loading rate (OLR) in the mesophilic anaerobic digester R100, due to an increased load to the WWTP. The digestion of primary sludge at Käppala WWTP is today high loaded, with a high organic loading rate (OLR) and low hydraulic retention time (HRT). LÄS MER

 5. 5. Avloppsrening från småskalig processindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Dahlström; [2020]
  Nyckelord :Wastewater treatment; process water; industrial wastewater; process industry; slaughterhouse; dairy; brewery; small-scale domestic wastewater treatment; Avloppsvattenrening; processavloppsvatten; processindustri; slakteri; mejeri; bryggeri; små avlopp; små avloppsreningstekniker;

  Sammanfattning : Småskaliga processindustrier är små industrier som genom ett småskaligt, hantverksmässigt eller lokalt förhållningssätt förädlar råvaror genom olika automatiserade processer. Vid förädlingen uppkommer stora mängder processavloppsvatten med stor organisk belastning som måste tas om hand på ett hållbart, resurseffektivt och miljömässigt sätt för att inte skada människa eller miljö. LÄS MER