Sökning: "alkalinity"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet alkalinity.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av nyckeltal vid kemisk fällning av fosfor med järnklorid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Erika Montelius; [2022]
  Nyckelord :Kemisk fällning; järnklorid; fosforrening; avloppsvattenrening;

  Sammanfattning : Himmerfjärdsverket i Grödinge drivs av Syvab vars uppgift är att ta emot och rena avloppsvatten. Vattnet renas från organiskt material, kväve och fosfor och släpps sedan ut till Syvabs recipient Himmerfjärden. Syftet är att skydda miljön mot utsläpp som kan påverka Östersjön och minska övergödningen. LÄS MER

 3. 3. Water quality and organic matter linkages in waters draining arable fields

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Adam Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Natural organic matter NOM ; particular organic matter POM ; dissolved organic matter DOM ; allochthonous; autochthonous; Florescence index FIX ; Freshness index BIX ; Humification index HIX ; SUVA 254; E2:E3; Spectral Slope; Observation fields; microbial matter; humic matter; unfiltered samples UF ; filtered samples F45 ;

  Sammanfattning : This study investigated leaching of natural organic matter (NOM) in twelve Swedish arable fields with regards to the quality of dissolved organic matter (DOM) and particulate organic matter (POM), using Absorbance (UV-Vis) and fluorescence spectrometry (EEM). DOM is defined as organic matter (OM) 0.45 μm. LÄS MER

 4. 4. Comparison of Different Wood Types for Use as a Porous Substrate in Denitrifying Woodchip Bioreactors

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erica Erikson; [2021]
  Nyckelord :denitrification; woodchip bioreactor; column experiments; denitrifikation; träflis-bioreaktor; kolonnexperiment;

  Sammanfattning : Explosives used in the mining industry release nitrate into the environment, causing concerns for the water quality in local river-systems. One way of reducing the nitrate loading into the environment is through a woodchip bioreactor. LÄS MER

 5. 5. Uran i LKAB:s processvatten i Svappavaara - En geokemisk studie med fokus på fastläggning och frigörelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frej Hegg; [2021]
  Nyckelord :Uranium; LKAB; Svappavaara; Process water; Geochemistry; Fixing; Liberation; Uran; LKAB; Svappavaara; Processvatten; Geokemi; Fastläggning; Frigörelse;

  Sammanfattning : I Svappavaara har förhöjda halter av uran med avseende på löst fas påträffats i det vatten sombräddas från industriområdet. Halterna av uran överstiger Havs och vattenmyndighetensbedömningsgrunder för utsläpp av särskilt förorenande ämnen till sötvatten. LÄS MER