Sökning: "blandslam"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet blandslam.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. Slam och aska från pappersbruk för återföring till skogen, nyttigt eller skadligt?, : XRF-analys av grundämnena i slam och askprover för återföring till skog.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Martin Bolstad; [2021]
  Nyckelord :ash recycling; Sludge; Forest industry; XRF; biochar; Askåterförsel; Slam; Skogsindustri; XRF; Näringsämnen; Skog; Biokol;

  Sammanfattning : Vid skogsavverkning tas en del av de näringsämnen som trädet använt under sin tillväxttid bort från marken och förs inte tillbaka. Detta kan leda till näringsfattigare mark och lägre pH vilket leder till sämre tillväxt för träden. LÄS MER

 3. 3. Förbättrad Slamavvattning : En analys av polymerdoseringens påverkan på sluttorrhalten

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joanna Björklund; [2019]
  Nyckelord :Vattenrening; akustisk spektroskopi; pappersbruk;

  Sammanfattning : Vatten som används av pappers- och massaindustrin måste renas och då bildas olika sorters slam. För avvattning av slam går det åt stora mängder kemikalier och processen är ofta kostsam. Dock är det en viktig process inom vattenreningen. LÄS MER

 4. 4. Biogaspotential vid samrötningav mikroalger och blandslam från Västerås kommunala reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Tova Forkman; [2014]
  Nyckelord :biogas; biogas potential; methane production; co-digestion; microalgae; mesophilic digestion; biogas; biogaspotential; metangasproduktion; samrötning; mikroalger; mesofil rötning;

  Sammanfattning : Because of the increasing trends in energy consumption and increased environmental awareness, greater focus has been placed on improvement and development of renewable energy sources. An already proven and accepted method is biogas production from anaerobic digestion at municipal wastewater treatment plants. LÄS MER