Sökning: "Biokol"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Biokol.

 1. 1. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 2. 2. Carbon Stability of Biochar : Methods for assessment and indication

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Helena Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Biochar; Stability; MRT; Carbon sink; Carbon stability; Negative emissions technology NET ;

  Sammanfattning : Biochar can reduce the amount of CO2 in the atmosphere and is acknowledged as one feasible technology for negative carbon emissions. The stability of carbon in biochar is of major importance for the carbon sequestration value. A method for confident estimation of the stability is needed to make efficient priorities for the climate. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av potential hos organiska restmaterial för avsättning i form av biokol

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Biokol; Organiskt restmaterial; Pyrolys; Metodutveckling;

  Sammanfattning : Runtom på den svenska marknaden finns olika strömmar av restmaterial som idag ofta uppfattas som avfall. För att uppnå ett mer cirkulärt samhälle finns förhoppningen om att dessa restmaterial skulle kunna nyttjas i en ny applikation och anses som en resurs istället för ett avfall. LÄS MER

 4. 4. Dagvattenhantering med träd och kolmakadam

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marta Karlström; [2019]
  Nyckelord :biokol; kolmakadam; dagvattenhantering; stadsträd;

  Sammanfattning : Klimatförändringar tros öka risken för översvämningar och plötsliga skyfall i Sverige. Detta i kombination med att allt fler ytor i städer är hårdgjorda och att VA-ledningar avsedda för dagvatten är underdimensionerade gör dagvattenhantering till en viktig fråga i planeringen av städer. LÄS MER

 5. 5. Effekten av olika typer av biokol på metallers löslighet i förorenad urban jord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Norberg; [2019]
  Nyckelord :Biochar; solubility of metals; pH; contaminated soil; sorption; pyrolysis conditions.; Biokol; metallers löslighet; pH; förorenad mark; fastläggning; pyrolysförhållanden.;

  Sammanfattning : Förorenade markområden utgör ett stort miljöproblem som orsakar spridning av toxiska metaller till grund- och ytvatten. Samtidigt är många metaller toxiska för djur och människor, vilket gör att markmiljön kan påverkas och risker för människors hälsa uppkommer om de vistas på platsen. LÄS MER