Sökning: "Björn Andermo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Andermo.

  1. 1. Utvärdering av biotopvårdande åtgärder i Grimåsbäcken. En analys av fysikaliska egenskaper och sammansättning av makroevertebrater.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

    Författare :Björn Andermo; [2024-01-22]
    Nyckelord :Channelized streams; retention; biotope preservation; macroinvertebrates; bottom substrate; woody debris.;

    Sammanfattning : Many streams have been exposed to extensive anthropogenic impact for the benefit of forestry and agriculture. The effects has mainly been channelization characterized by lowered and straightened channels. This homogeneous morphology leads to decreased ability to retain water as well as lost connection to the floodplain. LÄS MER