Sökning: "information about school and university"

Visar resultat 6 - 10 av 108 uppsatser innehållade orden information about school and university.

 1. 6. Historiska platser, kulturarvsplatser & museer : En översikt av forskningen kring historiska platser, kulturarvsplatser och museibesök och dess betydelse för undervisningen i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linus Bursell; Harald Fehrm; [2022]
  Nyckelord :Historical Empaty; Haptics; Cultural Heritage Sites; Historical Places; Museums; Students; Theacher School Visits; Historisk empati; Haptik; Kulturarvsplatser; Historiska platser; Museer; Elever; Lärare skolbesök;

  Sammanfattning : When teachers reason about where they take their students to places such as cultural heritage sites, historical places and museums, they usually have a motive for why they choose to make such a trip. And it is usually because they want to evoke their students' abilities to work and study the school subject history. LÄS MER

 2. 7. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Emilia Claesson; [2021]
  Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

  Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER

 3. 8. Vad är vi utan vårt språk? : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver vikten att elever har tilltro till sin språkliga förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Rostedt; [2021]
  Nyckelord :confidence; language ability; language development methods; cooperative learning; tilltro; språklig förmåga; språkutvecklande arbetssätt; kooperativt lärande;

  Sammanfattning : Att elever har tilltro till sin språkliga förmåga är betydelsefullt både i och utanför skolan. Genom en god språklig förmåga kan eleven ta till sig viktig information och eleven tillgodogöra sig undervisning. Tilltro till språklig förmåga är av betydelse för att bli en aktiv demokratisk medborgare i samhället. LÄS MER

 4. 9. Automated pipeline for processing fluorescence calcium imaging microscopy data and electrophysiological measurements from 3D brain organoids

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i bioinformatik

  Författare :Mattis Knulst; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Motivation: 3D brain organoids are biological models of human brain development from which a rich body of data can be extracted that allows for insights about neuronal dynamics. Several tools, such as fluorescence calcium imaging microscopy and electrophysiological recordings are being used to assess how 3D brain organoid dynamics recapitulate what is known from the human brain. LÄS MER

 5. 10. Flerspråkighet som en resurs i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om flerspråkiga elevers inlärning av det svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marigona Racaj; [2021]
  Nyckelord :Multilingualism; native-born students; foreign-born students; intercultural teaching; second language learning; Flerspråkighet; inrikes födda elever; utrikesfödda elever; interkulturell undervisning; språkutveckling; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är ge ett kunskapsbidrag om hur några gymnasielever upplever att deras flerspråkighet inkluderas i svenskundervisningen för att främja språkutvecklingen. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna sin flerspråkighet och hur talar de om sin flerspråkighet? Vilka språkliga aspekter upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna påverkar inlärningar av det svenska språket? Hur upplever de inrikes- och utrikesfödda eleverna att deras flerspråkighet tas tillvara i svenskundervisningen? Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där språket har en viktig funktion för elevernas inlärning. LÄS MER