Sökning: "lärosäte"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet lärosäte.

 1. 1. Vilka faktorer och arbetsmetoder gynnar elevers motivation att lära sig matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Segerström; Adela Djurdjevic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om vilka faktorer och arbetsmetoder som gynnar elevers motivation att lära sig matematik. Utifrån vår frågeställning skapade vi sökord för att få fram relevant forskning inom vårt område. LÄS MER

 2. 2. Vildsvinskedjan : - En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Börjesson; Victoria Fagerlund Larsson; Anton Lindh; [2019]
  Nyckelord :Logistics processes; processes; narrow section; bottleneck; efficiency; improvement; quality; productivity; process mapping; evaluation; Logistikprocesser; processer; trånga sektioner; flaskhalsar; effektivitet; kvalitet; produktivitet; kartläggning; utvärdering; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vildsvinskedjan – En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet Växjö Författare: Victoria Fagerlund Larsson, Anton Lindh och Max Börjesson Handledare: Elin Funck Examinator: Pia Nylinder   Nyckelord: Logistikprocesser, processer, trånga sektioner, flaskhalsar, effektivitet, kvalitet, produktivitet, kartläggning, utvärdering och Supply Chain Management. Bakgrund: Det finns problem med handeln av vildsvinskött, där det idag inte är mer än 15% av köttet som når den legala marknaden. LÄS MER

 3. 3. Att kombinera elitidrott och akademiska studier : Elitidrottande studenters uplevelser i ett elitidrottsvänligt lärosäte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jim Eriksson; Simon Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; kombination; elitidrottsvänligt lärosäte; dubbel karriär.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om elitidrottstudenters upplevelser av att kombinera elitidrott och akademiska studier i ett elitidrottsvänligt lärosäte. Studiens frågeställningar har fokuserat på elitidrottstudenternas upplevelser kring deras möjligheter, svårigheter samt vilken påverkan deras tränare, lärare, vänner och familj har på kombinationen elitidrott och studier. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskestudenters sunda levnadsvanor med fokus på fysisk aktivitet och inställning till hälsofrämjande arbete : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Holmström; Agnes Berglund; [2018]
  Nyckelord :BMI; enkätstudie; fysisk aktivitet; hälsa; hälsofrämjande arbete; hälsosamtal; kvantitativ; levnadsvanor; sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska främja och återställa hälsa genom bland annat uppmuntran till sunda levnadsvanor genom rådgivande hälsosamtal. En av de levnadsvanor som bidrar till för tidig död är otillräcklig fysisk aktivitet, vilken står för 5,5% av sjukdomsbördan i Europa. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbalans och stress hos högskolestudenter vid ett lärosäte i södra Sverige : En Tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linus Malm; Louise Starlid; [2018]
  Nyckelord :Activity; Occupational Balance Questionnaire OBQ ; Occupational therapy; Perceived Stress Scale PSS .; Aktivitet; Arbetsterapi; Occupational Balance Questionnaire OBQ ; Perceived Stress Scale PSS .;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att studera aktivitetsbalans och stress samt att studera relationen dem emellan. Metod: Respondenter värvades genom olika Facebookgrupper samt på författarnas Facebooksidor. Åttiofem enkäter skickades ut via Messenger och 66 enkäter med fullständiga data inkom. LÄS MER