Sökning: "ämnesbehörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet ämnesbehörighet.

 1. 1. Att arbeta på fritidshemmet med en dubbel yrkesroll : En kvalitativ studie om upplevelser av en dubbel yrkesroll och dess utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ludvig Norrlander Forsberg; Joakim Nyström; [2023]
  Nyckelord :school-age educare center; school-age educare teacher; subject teaching; frame factors; dual profession; fritidshemmet; lärare i fritidshem; ämnesundervisning; ramfaktorer; dubbel yrkesroll;

  Sammanfattning : In this study we examine the experience of working with a two-sided assignment as a leisure time teacher. The dual profession involves teaching a subject during school hours and working during the afternoon hours in the school-age educare center. LÄS MER

 2. 2. Ämnesdidaktiska förutsättningar inom skolämnet juridik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Caroline Falck; [2023]
  Nyckelord :Juridik; juridiskt språk; lärarutbildning; ämnesbehörighet; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Allt fler gymnasieelever läser juridik samtidigt som skolorna rapporterar en stor brist på ämnesbehöriga lärare i juridik. Det är inte möjligt att bli legitimerad gymnasielärare i juridik genom ämneslärarprogrammet, ämnesbehörighet i ämnet juridik kan endast nås genom kompletterande lärarutbildningar. LÄS MER

 3. 3. Gränserna vi ser (och inte ser): : Fritidshemslärares beskrivningar av en vardag med uppdrag i fritidshem och skola

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Mergim Krasniqi; [2022]
  Nyckelord :fritidshemslärare; gränsdragningar; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur fritidshemslärare beskriver sin yrkesidentitet samt hur fritidshemslärare med utbildning för både arbete i fritidshem och med ämnesbehörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne beskriver att de i vardagen hanterar uppdrag i två skolformer. Två frågeställningar har använts för att besvara syftet: hur beskriver fritidshemsläraren sin yrkesutövning och hur kan det förstås i termer av yrkesidentitet samt hur kan fritidshemslärarens yrkesidentitet förstås i relation till deras arbete i grundskola respektive fritidshem? Med social identitetsteori och gränsteori som teoretiska ramverk och intervju som metodologiskt ramverk tar studien fasta på fritidshemslärares beskrivningar av en yrkesidentitet med hänsyn till en vardag med uppdrag i två skolformer. LÄS MER

 4. 4. Klarar läromedlen det nationlla provet? : En analys av vilka läsförståelseprocesser SVA-läromedel nyttjar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maja Arvidson; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; nationella provet; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; beskrivande analys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks huruvida två läromedel författade för gymnasiekursen svenska som andraspråk 1 ger eleverna möjlighet att öva på de läsförståelseprocesser som de möter i det nationella provet. I undersökningen kategoriseras textfrågor i anslutning till skönlitterära och sakprosatexter i läromedlen efter de tre läsförståelseprocesserna det nationella provet prövar. LÄS MER

 5. 5. Varför blir teknikämnet ofta osynligt i de lägre årskurserna? En studie om lärares attityder och teknikundervisning i de lägre åldrarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Lejonheden; Magnus Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Attityder; DAS; Grundskolan; Likvärdighet; Självförmåga; Teknikundervisning; Ämnesbehörighet; Ämneskunskap;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie velat undersöka hur man bedriver teknikundervisning i F-3 i olika klasser, för att försöka se om tekniklärarnas bakgrund och attityder till teknikämnet är faktorer som påverkar undervisningens förutsättningar. Vi har för att ta reda på lärarnas attityder till ämnet undersökt faktorer som lärares bakgrund, deras upplevda relevans av teknikämnet (i konkurrens med andra ämnen), upplevd självförmåga i att undervisa i ämnet samt kontextberoende faktorer som tid, tillgång till material samt om man upplever att man har kollegialt stöd. LÄS MER