Sökning: "emotionssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet emotionssociologi.

 1. 1. “Ett sätt att hantera det” En studie om socialsekreterares emotioner i relation till hot och våld från klienter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Bergström; Elin-Louise Bäcklin; [2020-08-12]
  Nyckelord :socialsekreterare; hot och våld; emotionshantering; konsekvenser; emotionssociologi; makt;

  Sammanfattning : Vi har ämnat att undersöka hur emotioner kopplat till hot och våld från klienter påarbetsplatsen tar sig uttryck, hur socialsekreterare på enheten för ekonomisktbistånd hanterar dessa emotioner samt vilka konsekvenser de upplever att det kange. Vi har genomfört fem semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare påen enhet för ekonomiskt bistånd i Sverige och sedan analyserat dessa intervjuermed hjälp av tematisk analys för att kunna besvara studiens syfte ochfrågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Lärare men också människa - En studie om grundskollärares emotionshantering som del av sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl Orinius Welander; Linn Sverredotter; [2020]
  Nyckelord :Emotionssociologi; emotionshantering; emotionell dissonans; ytagering; djupagering; emotionell energi; fronstage; backstage; alienation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då allt fler lärare upplever arbetsmiljömässiga hälsoproblem är det av stor vikt för framtida utveckling att utifrån förutsättningarna av läraryrket undersöka bidragande orsaker och kausalsammanhang till detta. Syftet med studien, som är baserad på åtta djupintervjuer med lärare från grundskolan, har varit att undersöka lärares emotioner utifrån de personliga och organisatoriska krav som finns på lärarrollen, hur lärarna förhåller sig till dessa samt vilka konsekvenser det medför. LÄS MER

 3. 3. "Vi är bara människor" : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av och förhållningssätt till empati och medkänsla i sitt profesionella yrke

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete; Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Inez Borgenback; Alice Millestad; [2020]
  Nyckelord :Empati; medkänsla; socialt arbete; empatitrötthet; emotionellt lönearbete; emotionssociologi; professionalitet; emotioner; känslor.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att empati och medkänsla har en stor betydelse för det sociala arbetet men kan innebära personliga påfrestningar för den professionella socialarbetaren vilket kan leda till tillstånd som empatitrötthet, utmattning och sekundärt trauma. Utifrån dessa risker med ett empatiskt och medkännande yrke, syftar denna studie till att undersöka hur socialarbetare förhåller sig till och hanterar sina upplevelser av empati och medkänsla i sitt professionella arbete. LÄS MER

 4. 4. Rädslan och trygghetens nyanser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Vjollca Berani; [2020]
  Nyckelord :att göra kön; emotionssociologi; genus; rädsla; trygghet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att tolka hur unga män i åldern 18–24 år utifrån emotionssociologisk synvinkel upplever känslan av rädsla och trygghet, och hur de utifrån ett genusperspektiv talar om känslor. Vidare har studien undersökt vad som bidrar till de unga männens känsla av rädsla och trygghet. LÄS MER

 5. 5. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Narima Vajzovic; Armina Nasic; [2019]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor; emotionssociologi; gräsrotsbyråkrati; våld; våld i nära relationer; FREDA; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialarbetares arbete samt upplevelse av arbetet med våldsutsatta kvinnor. I studien har vi undersökt detta utifrån att ta reda på hur detta arbete ser ut som utförs av socialarbetarna samt hur socialarbetarna både känslomässigt upplever och använder sig av emotioner i arbetet med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER