Sökning: "särskilt boende"

Visar resultat 1 - 5 av 521 uppsatser innehållade orden särskilt boende.

 1. 1. En plattform för god omvårdnad : omvårdnadspersonalens erfarenheter av kommunikation med personer med demenssjukdom.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; Cognition; Communication; Nursing care; Relation; Demenssjukdom; Kognition; Kommunikation; Omvårdnad; Relation;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsbegrepp för flertalet kroniska sjukdomar vilka gemensamt påverkar personens kognitiva funktioner i ett successivt progredierande förlopp. Gemensamt är att personens förmåga att kommunicera påverkas. Demenssjukdomarna medför vidare inverkan på den sjukes livssituation, såväl socialt, psykologiskt som fysiologiskt. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers upplevelser av självbestämmande på särskilt boende : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Nadja Ståhl; Julina Åkesdotter; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmande; äldre; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; särskilt boende; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer ställs inför mycket när åldrandets process vidtar och ska få leva ett värdigt liv. Det särskilda boendet är den äldre personens egna hem där omvårdnaden ska vara individanpassad. Sjuksköterskans ansvar är att främja den äldres hälsa vilket är starkt förknippat med autonomi och självbestämmande. LÄS MER

 3. 3. Är äldreomsorgen möjlig att påverka vid valurnan? : En studie om den politiska majoritetens effekt på kostnaden för och kvaliteten inom äldreomsorgen i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Bäckström; Måns Helldin; [2021]
  Nyckelord :Elderly care; Political majority; Political economy; Proportional election systems; Regression discontinuity RD design; Äldreomsorg; Politisk majoritet; Politisk ekonomi; Proportionella valsystem; Regression discontinuity RD design;

  Sammanfattning : Ett sedan länge betraktat problem inom politisk ekonomi är om, och i så fall i vilken utsträckning, politiska partier påverkar ekonomiska policyutfall. Syftet med studien är att undersöka om det rådande politiska majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige har en effekt på kostnaderna för och kvaliteten inom en verksamhet som kommit att hamna allt högre på den politiska dagordningen under coronapandemin – äldreomsorgen. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av kollektiv självförmåga och upplevelser av unga mäns våldsutövning i Fittja : En studie om lokalsamhällets brottsförebyggande roll

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Karima Benali; [2021]
  Nyckelord :collective efficacy; informal social control; social influence; attachment; everyday attachment; crime prevention; crime prevention role of the local community; young men; deviant behavior; deviant role; juvenile delinquency; subgroups; firearm violence; gang crime; particularly vulnerable areas; suburbs; Fittja; unorganized places; kollektiv självförmåga; informell social kontroll; social påverkan; anknytning; vardagsanknytning; brottsprevention; lokalsamhällets brottsförebyggande roll; unga män; avvikande beteende; avvikarroll; ungdomsbrottslighet; subgrupper; skjutvapenvåld; gängkriminalitet; särskilt utsatta områden; förorten; Fittja; oorganiserade platser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse social påverkan upplevs ha i förebyggande av avvikande beteende och våldsutövning samt att diskutera hur Fittjabors förhållningssätt till och erfarenheter av preventiv vuxenroll och kollektiv självförmåga under perioden 1971–2020 kan förstås teoretiskt. Teori och metod: Den teoretiska referensramen utgörs av teorin om kollektiv självförmåga med fokus på social påverkan och teorin om sociala band med fokus på vardagsanknytning. LÄS MER

 5. 5. En lyckad interaktionsritual skapar meningsfullhet med små medel : En kvantitativ tvärsnittsstudie om sociala interaktioners betydelse för meningsfullhet hos äldre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Spinord Westberg; Frida Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Social interactions; meaningfulness; elderly; nursing home; home care; Sociala interaktioner; meningsfullhet; äldre; särskilt boende; hemtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan upplevelsen av meningsfullhet och olika typer av sociala interaktioner hos personer med beviljad insats i form av hemtjänst eller särskilt boende. Vi valde att genomföra en kvantitativ tvärsnittsstudie där pappersenkäter delades ut till personer som var 65 år eller äldre. LÄS MER