Sökning: "särskilt boende"

Visar resultat 1 - 5 av 676 uppsatser innehållade orden särskilt boende.

 1. 1. BORTOM ALLA ORD - En strukturerad litteraturöversikt om kommunikation inom demensvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angela Reydet; Gisela Skoglund; [2023-03-16]
  Nyckelord :demens; alzheimers; sjuksköterska; kommunikation; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en allt snabbare befolkningstillväxt - jämte en ökande andel åldrande befolkning - växer även den folksjukdom som är kopplad till den äldre människan, en demensdiagnos. Sjukdomen påverkar individens kognitiva funktioner och kommer så småningom dels få svårt att kommunicera verbalt, dels också få svårt att förstå verbalt språk. LÄS MER

 2. 2. Vad är problemet egentligen? En diskursanalys av implementeringen av delat ledarskap i särskilt boende för äldre i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Gudmundsson; Josephine Pahlman; [2023]
  Nyckelord :shared leadership; WPR; organisational studies; discourse; Bacchi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to study the process of implementing shared leadership in special housing for the elderly in the Health- and welfare administration of Lund. Therefore we have analysed the decisions and the decision-making process through discourse analysis. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenheter av att flytta till särskilt boende : En allmän litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dóra Vy Rosta; [2023]
  Nyckelord :Experiences; general literature review; moving; nursing home; older people; Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; flytt; särskilt boende; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler äldre personer flyttar till särskilt boende på grund av ökat vårdbehov. Fokuset ligger på äldre personers medicinska och fysiska vårdbehov medan omvårdnadsbehoven ofta förbises. LÄS MER

 4. 4. The polarized attitudes of offshore wind - The social acceptance of planned offshore wind farm Västvind among Öckerö municipality residents

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Milla Marzelius; [2023]
  Nyckelord :Offshore wind energy; Social acceptance; Place attachment; Västvind; Öckerö; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change, the energy crisis of 2022-2023, and estimations of future electricity demands have stressed the necessity for a rapid transition of the energy system. Offshore wind energy plays an important role in this transition, and is expected to expand considerably on a global level, in the EU and in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Välmående, mental hälsa och den psykosociala arbetsmiljön i kommunal äldreomsorg efter covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Magnus Benzein; Carina Hansson; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Mental health; Psychosocial work-environment; Post-pandemic; Self-determination theory; Well-being; Efter pandemin; Mental hälsa; Psykosocial arbetsmiljö; Självbestämmandeteorin; Välmående; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Pandemin som utlöstes av covid-19 har påverkat den psykosociala arbetsmiljön och välmående för medarbetare och personal vid särskilda boenden för äldre i Sverige. Det finns flera faktorer som kan relateras till det ökade antalet personer som upplever mental ohälsa i samband med den psykosociala arbetsmiljön, såsom arbetsbelastning, stress på arbetet, brist på återhämtning, oro och rädsla för att smittas eller för att föra smitta vidare till anhöriga och andra boende. LÄS MER