Sökning: "vård procedurer"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden vård procedurer.

 1. 1. Barn och ungdomars upplevelse av att vårdas på barnmedicinsk vårdavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennifer Larsson; Therese Sand; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barnmedicin; barnets upplevelse; delaktighet; miljö; rädsla och oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralt i barn och ungdomssjukvård är barncentrering och det är viktigt att barn och ungdomar får vara delaktiga i sin vård och behandling. Tidigare studier beskriver ofta att sjukhusvård är en ångestladdad upplevelse för yngre barn ur ett föräldra- eller sjuksköterskeperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Barn vill vara delaktiga vid val av avledning : En observationsstudie av barn i samband med perifer venpunktion

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Emnér; Kristina Strömgård; [2020]
  Nyckelord :avledning; barn; hanterbarhet; vård procedurer; delaktighet;

  Sammanfattning : Barn som genomgår en venpunktion inom vården, utsätts för en situation som för dem kan vara skrämmande. Forskning visar att avledning har god effekt på smärta samt oro i samband med smärtsamma procedurer och avledning har därför i många år varit en del av arbetsmetoderna inom vården med barn. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av att leva med förmaksflimmer : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Mattsson; Michaela Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :Atrial fibrillation; Coping Skills; Quality of Life; Support; Well-being; Förmaksflimmer; Hanteringsstrategier; Livskvalitet; Stöd; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är en av de vanligast förekommande hjärtrytmrubbningarna och är associerat med ökad sekundär sjukdom i hjärtsvikt och stroke, nedsatt livskvalitet och depression. Behandling riktas in på symtomlindring, upprätthållandet av god livskvalitet, och förebyggande av sjukdomsförsämring. LÄS MER

 4. 4. Barns erfarenheter av delaktighet och förberedelse : en enkätstudie om smärtsamma procedurer inom barnsjukvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ellinor Mattsson; Emma Gellerbrant; [2020]
  Nyckelord :Child advocacy; participation; preparation; local anesthesia; procedural pain; Barns rättigheter; delaktighet; förberedelse; lokalbedövning; smärtsamma procedurer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt barnkonventionen har barn som vistas inom hälso- och sjukvården rätt till delaktighet i sin vård genom anpassad information samt att få att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Insättning av perifer venkateter och blodprovstagning är smärtsamma procedurer som barn utsätts för inom barnsjukvården. LÄS MER

 5. 5. BARNSJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ICKE-FARMAKOLOGISKA INTERVENTIONER VID NÅLRELATERADE PROCEDURER PÅ BARN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erica Granholm; Maja Hernborg; [2020]
  Nyckelord :Barnsjuksköterskor; erfarenhet; icke-farmakologiska interventioner; nålrelaterade procedurer; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är en av de främsta orsakerna till rädsla och smärta hos barn inom hälso- och sjukvård. Minnet av en smärtsam och obehaglig procedur kan följa med barnet under hela livet. Icke-farmakologiska interventioner har visat sig kunna minska smärta och rädsla hos barn vid nålrelaterade procedurer. LÄS MER