Sökning: "Polen"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet Polen.

 1. 1. Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Kaminska; [2018-04-26]
  Nyckelord :Polen; abort; abortdebatt; samhällsdebatt; rättigheter; pro-choice; pro-life; Poland; abortion; abortion debate; pro-choice; pro-life; societal debate; rights;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a deeper understanding of how abortion is represented in Polish opinions magazines during 2016, whichwas a turbulent year concerning the debate. The method that will be usedis a discourse analysis strongly inspired by Carol Bacchi’s method ”What’s The Problem Represented To Be?”, modified to fit the purpose. LÄS MER

 2. 2. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 3. 3. Internets förhållande till polarisering : Kan hög internetanvändning skapa ett mer polariserat samhälle?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :The daily me; tolerans; internetanvändning; polarisering; extremism; debatt; konsensus;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om att pröva en teori som menar att en hög internetanvändning kan leda till ökad polarisering och därmed bli ett hot mot demokratin genom att ta bort debatt, diskussion och konsensus. Polariseringen ska framkomma genom att internetanvändarna har större möjlighet att förtränga information och åsikter som strider mot ens egna. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter, i Lag och Rättvisas namn? : PiS legitimering av inskränkning av de mänskliga rättigheterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Max Eldén; [2017]
  Nyckelord :Polen; PiS; Nationalism; Suveränitet; Center; Periferi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras det polska regeringsparitet PiS, genom två tal framförda i Europaparlamentet i januari år 2016. Tal som hållits med anledning av att partiet gjort ingrepp i institutioner i samhället som innebär en inskränkning av de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 5. 5. Illojala Eliter och Horisontellt Ansvarsutkrävande – En Studie av Institutionella Begränsningars Påverkan på Avdemokratiseringsprocesser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Lundquist; Max Hallstan; [2017]
  Nyckelord :avdemokratisering; horizontal accountability; checks and balances; democratic backsliding; konstitutionell design; separation of powers; Polen; Ungern; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Demokratin står idag inför större hot än på mycket länge. Många länder som tidigare ansetts vara stabila demokratier, har sedan millennieskiftet upplevt alarmerande rörelser i en icke-demokratisk riktning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Polen.

Din email-adress: