Sökning: "social ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 1214 uppsatser innehållade orden social ansats.

 1. 1. Personer med demenssjukdom i en anpassad vårdmiljö. Hur kan vårdmiljön bidra till trygghet hos personer med demenssjukdom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Boman; Melissa Bagheri; [2017-02-13]
  Nyckelord :Demens; vårdmiljö; trygghet; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste geriatriska sjukdomarna i dagenssamhälle. Personer med demenssjukdom har symtom som ger intellektuellafunktionsnedsättningar exempelvis minnesproblematik och språksvårigheter. Detta kan ledatill att de kräver specialistvård och särskild utformad miljö. LÄS MER

 2. 2. INTERMEDIÄR SAMVERKANSSTYRNING med fokus på social innovation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karin Andersson; Kristina Engstrand; [2017-01-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie ämnar vi bidra till ökad kunskap om vilka roller intermediären tar ochvilka strategier hen använder sig av vid samverkansstyrning av idéer med potential attutvecklas till sociala innovationer på arbetsmarknaden.Teori: Den teoretiska ramverket utgörs av samverkan, den intermediära aktören samtinterorganisatorisk styrning. LÄS MER

 3. 3. Vad är problemet egentligen? : En kvalitativ forskningsstudie om matematisk problemlösning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Johan Andersson; Max Andersson; [2017]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; didaktik; kvalitativ; självförtroende; vardagsanknytning; social kontext;

  Sammanfattning : Med denna kvalitativa forskningstudie vill vi bidra med kunskap om de didaktiska val lärare gör vid arbete med det centrala innehållet rörande problemlösning i matematikundervisning. Det här gör vi med de didaktiska frågorna vad, hur, när och varför som grund. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets baksida – en litteraturöversikt om hur intention och handlande tillsammans med särskilda faktorer kan skapa grogrund för destruktiva konsekvenser av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Mia Justesen; [2017]
  Nyckelord :destruktiva konsekvenser; Destruktivt ledarskap; handlingsutrymme; maktutövning; ledarstilar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats argumenterar för behovet av mer forskning, förståelse och medvetenhet kring destruktiva konsekvenser av ledarskap. Företag drabbas i dag av nedskärningar, stora förändringar och hög grad av arbetsbelastning. LÄS MER

 5. 5. Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marja Boberg; Helena Bogren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Boberg, Marja & Bogren, Helena (2016). Att konnekta med elever i skolsvårigheter är ingen Quick Fix - En studie om relationella förhållningssätt på IM. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet social ansats.

Din email-adress: