Sökning: "vilka"

Visar resultat 1 - 5 av 37759 uppsatser innehållade ordet vilka.

 1. 1. Tidig algebraundervisning : En studie om vilka matematiska utmaningar lärare möter itidig algebraundervisning och hur de bemöter dessautmaningar i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johan Hammerin; [2017]
  Nyckelord :tidig algebraundervisning; likhetstecknet; bokstävernas roller; uttryck; mönster; kognitiv nivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka matematiska utmaningar lärare möter i tidig algebraundervisning och hur lärare möter dessa utmaningar i sin undervisning. För att kunna besvara studiens frågeställningar har observationer och intervjuer genomförts. LÄS MER

 2. 2. Lässvårigheter i skolan : En kvalitativ undersökning av lärares arbete med elever i lässvårigheter i grundskolans årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Tove Ojala; [2017]
  Nyckelord :Reading disabilities; reading motivation; methods; decoding; reading comprehension; Lässvårigheter; läsmotivation; metoder; avkodning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med elever i lässvårigheter i svenskämnet samt hur de ser på sambandet mellan lässvårigheter och bristande motivation. Syftet besvaras med hjälp av forskningsfrågorna: Vad anser lärare att begreppet lässvårigheter innebär? Vilka arbetssätt använder lärare för att stödja elever i lässvårigheter i undervisningen? Hur bedömer lärare att elevers motivation i skolan påverkas av elevens lässvårigheter? Studien har ett sociokulturellt perspektiv samt att det relationella perspektivet inom det specialpedagogiska perspektivet finns med då eleven inte ses som problembäraren i studien. LÄS MER

 3. 3. Tidig algebraundervisning : En studie om vilka matematiska utmaningar lärare möter itidig algebraundervisning och hur de bemöter dessautmaningar i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johan Hammerin; [2017]
  Nyckelord :tidig algebraundervisning; likhetstecknet; bokstävernas roller; uttryck; mönster; kognitiv nivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka matematiska utmaningarlärare möter i tidig algebraundervisning och hur lärare möter dessa utmaningar i sinundervisning. För att kunna besvara studiens frågeställningar har observationer ochintervjuer genomförts. LÄS MER

 4. 4. Valstunden : En organisatorisk lösning eller en möjlighet till ökat inflytande för barn i förskolan?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Blom; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; inflytande; delaktighet; fenomenologi; observation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett resultat av mitt intresse av att undersöka valstunden på förskolan ur ett djupare perspektiv. Frågeställningen syftar till att ta reda på varför det finns någonting kallat valstund på förskolan, hur den är utformad och vad intentionen med den är. LÄS MER

 5. 5. Avgasreducering : Att leda bort avgaserna från dieselvärmaren vid besiktning.

  M1-uppsats,

  Författare :Kent Nilsson; Elias Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi fick som uppdrag av Besikta i Halmstad att ta fram en lösning på deras avgasproblem med parkeringsvärmare. Samtidigt som besiktningen av fordonet pågår kommer det ut giftiga avgaser från parkeringsvärmaren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vilka.

Din email-adress: