Kodanalys med mjukvarumetriker : En fältstudie hos Monitor ERP System AB

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Datavetenskap

Författare: Pontus Sund; [2017]

Nyckelord: mjukvara; metriker; gränsvärden;

Sammanfattning: Det finns inga definitiva överenskommelser om vad som är ”bra” programkod vilket gör det svårt att mäta kvaliteten hos programvara. Ändå är det viktigt för företag som säljer mjukvara att hålla hög kvalitet på koden för att underlätta ändringar när nya funktioner introduceras. Metriker kan användas för att mäta olika aspekter på objektorienterad design. Detta arbete undersöker (1) vilka metriker som är intressanta för Monitor ERP System AB, (2) vilka värden som är rekommenderade för dessa metriker, (3) vilka värden metrikerna producerar utifrån Monitors kodbas och (4) om värdena stämmer överens med framtagna rekommendationer. För att göra detta undersöks tidigare studier bland olika databaser, ett program skapas för att ta fram metrikvärdena och relativa gränsvärden genereras utifrån dessa. Till sist utförs en analys, där det visar sig att kodbasen till stor del följer rekommenderade gränsvärden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)