Sökning: "Annie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Annie Johansson.

 1. 1. Att utvärdera en digital affärsidé

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Annie Johansson; [2017]
  Nyckelord :Digitala affärsmodeller; Peste; Porter´s five forces; SWOT;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser tre olika organisationsteorier, PESTLE, Porter´s five forces och SWOT. En genomgång görs kring vad de olika teorierna innebär, hur de kan bidra till att förstå en organisations omvärld och dess styrkor och svagheter vilket i sin tur ger indikationer på vad man bör ha med i beräkningen när man tar strategiska beslut i en befintlig eller nystartad organisation. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser efter en hysterektomi : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annie Johansson; Emma Landin; [2017]
  Nyckelord :Experiences; hysterectomy; women; life-world perspective; literature study.; Upplevelser; hysterektomi; kvinnor; livsvärldsperspektiv; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där livmodern avlägsnas. Indikationen kan vara en tumör, framfall eller proliferation och det är världens näst mest förekommande gynekologiska operation. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi. Metod: Genom en systematisk litteraturstudie valdes åtta artiklar ut. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser vid Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annie Andersson; Nathalie Johansson; [2017]
  Nyckelord :Alzheimers; Anhöriga; Relation; Rollförändringar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 100 000 med Alzheimers sjukdom. Alzheimers är en av många demenstillstånd. Orsaken till uppkomsten av sjukdomen är i nuläget oklar. Riskerna att insjukna ökar bland annat med åldern och livsstil. LÄS MER

 4. 4. "Sådant får ni leka med hemma. Hade vi velat ha sådana leksaker här på förskolan så skulle vi köpt in det hit!"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annie Johansson; Sofie Jansson; [2017]
  Nyckelord :Barns populärkultur; samlärande; gemensam lärplattform; artefakt; mediering; kontext; mikroetnografisk studie; sociokulturellt perspektiv; deltagande observation;

  Sammanfattning : Med avstamp i vårt problemområde är vårt syfte att undersöka vilken populärkultur som barn använder sig av samt hur de använder sig av den. Utifrån detta undersöker vi även hur pedagogerna bemöter den populärkultur som barnen använder sig av i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Riskhantering för molnbaserade affärssystem : En studie om hur organisationer hanterar risker som kan uppkomma i samband med användandet av molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Annie Gabrielsson; Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :Molntjänster; molnbaserade affärssystem; risker med molnbaserade affärssystem; riskhantering i samband med molnbaserade affärssystem;

  Sammanfattning : Idag finns affärssystem tillgängliga som molntjänster som innebär att en leverantör tillhandahåller ett affärssystem som en tjänst som hyrs ut till organisationer via internet. Molnbaserade affärssystem kan föra med sig fördelar men det kan även uppkomma risker i samband med användandet av systemet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Annie Johansson.

Din email-adress: