Sökning: "genus"

Visar resultat 1 - 5 av 4567 uppsatser innehållade ordet genus.

 1. 1. Arbetar lärare genusmedvetet inom NO? : En undersökning om hur lärare arbetar för att fånga eleversintresse för ämnet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helén Bäcklin; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; genus; intresse; undervisning; flickor och pojkar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina lektioner. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga läkares upplevelse av stress och hälsa : En kvalitativ studie om kvinnliga läkare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katrin Derholm; [2018]
  Nyckelord :Yvonne Hirdman; genussystemet; stress; hanteringsstrategier; kvinnliga läkare;

  Sammanfattning : Flera studier visar att läkare oftare lider av stress och psykisk ohälsa än andra yrkesgrupper. En del studier anger kvinnliga läkare som mer lidande av stress än manliga läkare. Det faktum att kvinnliga läkares självmordsfrekvens är högre än i normalbefolkningen visar att det finns ett problem. LÄS MER

 3. 3. Den ojämnställda skolan. -En kvalitativ studie av kenyanska och svenska lärares

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emilia Lind; [2017-12-19]
  Nyckelord :gender education; equality in school; teaching gender; genus i skolan; jämställdhet i skolan;

  Sammanfattning : Ett ständigt aktuellt ämne är jämställdhet. Detta kan bero på att det för många kan ses som en självklarhet men att det ändå tycks svårt att praktisera. Allas rätt att bestämma över sig själv och utveckla sin personlighet ingår i FN:s (1948) förklaring av mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Genusmedveten skola - verklighet eller utopi? En studie av lärares erfarenheter av genusarbete i grundskolans tidigare åldrar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Fanny Olander; [2017-11-10]
  Nyckelord :genus; skola; lärare; genusmedvetenhet; genuspraktik; genuspedagogik; lågstadiet;

  Sammanfattning : Jämställdhet mellan könen har länge varit ett omdiskuterat ämne i samhällsdebatten. Till skillnad från det tillskrivna könet vid födseln är genus en social konstruktion av könet som i takt med samhällsstrukturer formar attribut för kvinnan och mannen. Dessa strukturer existerar även i skolans värld. LÄS MER

 5. 5. KVINNAN I KONFLIKTEN Stridande soldat eller gråtande moder? En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svensk egenproducerad konfliktrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mia Holmberg Karlsson; Ellinor Svensson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this study is to acquire knowledge of how much and in what way women, compared to men, are portrayed in Swedish self-produced conflict reporting. The aim is to investigate the quantitative representation of the sexes and to conclude to what extent men and women get to play leading, subordinated or minor parts, and to what extent they get portrayed with stereotypical masculine and feminine attributes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genus.

Din email-adress: