Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys lärare.

 1. 1. ”Vi tänker inte så mycket på orden, fast det gör vi ju”. Lärares tankar om och erfarenheter av estetiska uttrycksformer i förhållande till språkutveckling - med fokus på elever med svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Magnusson; [2018-02-13]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; språkutveckling; svenska som andraspråk; socialsemiotik; multimodalitet; musik; drama; bild;

  Sammanfattning : Dagens skolmiljö är präglad av mångfald och mångkulturalitet. Det är berikande och stämmer överens med det värdegrundsarbete som skolan ska stå för. Dock är det många elever idag som kommer till en klass och inte får uppleva känslan av att förstå och vara en del i sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i praktiken- En kvalitativ intervjustudie om lärares användning av

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ajla Buljubasic; [2018-02-02]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; återkoppling; assessment for learning; ;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs 4-6 i grundskolan resonerar kring och beskriver att de använder sig av formativ bedömning iden dagliga undervisningen. Studien synliggör lärares uppfattning kring begreppet formativbedömning och olika tillvägagångssätt vid arbete med formativ bedömning, för att på så visstödja elevers kunskapsutveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Programmering – Ett nytt redskap i den pedagogiska verktygslådan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefine Westerberg; [2018-01-10]
  Nyckelord :Programmering; datalogiskt tänkande; pedagogiskt verktyg; problemlösning;

  Sammanfattning : Programming is a topic that will be added to the Swedish curriculum in the near future. The aim of this study is to investigate the role of programming in school before the addition to the curriculum has been implemented. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärare och starkt KASAM - en möjlighet? : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Berglund; Forsberg Gustav; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utifrån ett hälsoperspektiv genom intervjuer undersöka om lärare på gymnasiet anser att de upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Datainsamlingen genomfördes på olika skolor i Södra Sverige där lärare med minst fem års erfarenhet inom läraryrket intervjuades genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att sätta ord på specialpedagogens uppdrag. Gymnasielärares berättelser om specialpedagogens funktion i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Max Gregerstedt; Caroline Tell; [2018]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Kollegialt lärande; Specialpedagog; Systemteori; KASAM;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gregerstedt Max, Tell Caroline (2018). Att sätta ord på specialpedagogens uppdrag. Gymnasielärares berättelser om specialpedagogens funktion i gymnasieskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kvalitativ innehållsanalys lärare.

Din email-adress: