Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys lärare.

 1. 1. ”Vi tänker inte så mycket på orden, fast det gör vi ju”. Lärares tankar om och erfarenheter av estetiska uttrycksformer i förhållande till språkutveckling - med fokus på elever med svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Magnusson; [2018-02-13]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; språkutveckling; svenska som andraspråk; socialsemiotik; multimodalitet; musik; drama; bild;

  Sammanfattning : Dagens skolmiljö är präglad av mångfald och mångkulturalitet. Det är berikande och stämmer överens med det värdegrundsarbete som skolan ska stå för. Dock är det många elever idag som kommer till en klass och inte får uppleva känslan av att förstå och vara en del i sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i praktiken- En kvalitativ intervjustudie om lärares användning av

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ajla Buljubasic; [2018-02-02]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; återkoppling; assessment for learning; ;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs 4-6 i grundskolan resonerar kring och beskriver att de använder sig av formativ bedömning iden dagliga undervisningen. Studien synliggör lärares uppfattning kring begreppet formativbedömning och olika tillvägagångssätt vid arbete med formativ bedömning, för att på så visstödja elevers kunskapsutveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Programmering – Ett nytt redskap i den pedagogiska verktygslådan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefine Westerberg; [2018-01-10]
  Nyckelord :Programmering; datalogiskt tänkande; pedagogiskt verktyg; problemlösning;

  Sammanfattning : Programming is a topic that will be added to the Swedish curriculum in the near future. The aim of this study is to investigate the role of programming in school before the addition to the curriculum has been implemented. LÄS MER

 4. 4. Förväntningar om progression i teknik : En kvalitativ studie om lärares tolkning av teknikämnets progression i låg- och mellanstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofie Rosendahl; Elin Wedebrand; [2018]
  Nyckelord :teknik; progression; teknikdidaktik; teknikundervisning; lärares förväntningar; lärarestolkning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom intervjuer undersöka lärarnas förväntningar på elevernas kunskapsprogression i teknikämnet, utifrån deras tolkningar av det centrala innehållet om egna konstruktioner i kursplanen för teknik och hur denna synliggörs i den beskrivna undervisningen. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer av verksamma lärare i låg- och mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik: Ett förhållningssätt eller en integreringsmetod? : En kvalitativ studie om utomhuspedagogikens påverkan på flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Amanda Svensson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; integrering; mångkulturell; språkutveckling; skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om lärare anser att integrering av flerspråkiga elever kan gynnas av utomhuspedagogik som arbetssätt. I skolklasserna kan det idag finnas flera olika språk och det är av stor vikt att läraren finner metoder för att bemöta alla elever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kvalitativ innehållsanalys lärare.

Din email-adress: