Sökning: "analys uppgift"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade orden analys uppgift.

 1. 1. Att leva med endometrios- analys av två kvinnors berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Bergman; Sandra Herwerth; [2017]
  Nyckelord :Litteraturstudie; endometrios; kvalitativ innehållsanalys; inifrånperspektiv; omvårdnad; hopp;

  Sammanfattning : Att leva med endometrios är att leva med en kronisk gynekologisk sjukdom som orsakar smärtor och lidande. Endometrios är när livmoderslemhinnan växer utanför livmodern där den kan fästa vid andra organ. LÄS MER

 2. 2. In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE): Äldre personer i Sverige och deras tolkning av aktivitetskorten utifrån ett kulturellt perspektiv – en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Peder Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Enkätstudie; Bedömningsinstrument; Äldre personer; I-HOPE;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och därmed samhällets vård- och omsorgskostnader. Det medför ett ökat behov av att främja ett hälsosamt åldrande i det egna hemmet. LÄS MER

 3. 3. Grönområdesbevarandet vs bostadsbehovet i Stockholms län : med fallstudieinriktning på Sundbyberg och Solna

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Lennartson; [2017]
  Nyckelord :Samhällsplanering; målkonflikter; grönområden; bostadsexploatering och miljörättvisa;

  Sammanfattning : Lennartson, J. 2017. Grönområdesbevarandet vs bostadsbehovet i Stockholms län – med fallstudieinriktning på Sundbyberg och Solna. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. LÄS MER

 4. 4. Nulägesanalys och förbättringar inom Veidekkes anläggningsprojekt : Veidekkes fortsatta utveckling av anläggningsprojekt

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Höij; [2017]
  Nyckelord :CEEQUAL; Hållbar utveckling; Veidekke; Miljö;

  Sammanfattning : Byggbranschen står i nuläget för utsläpp av cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år och av dem står anläggningsbranschen för 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Alla aktörer i branschen står inför en tuff uppgift att minska de totala utsläppen tills 2050 då målet i Sverige är att minska energianvändningen med 50%. LÄS MER

 5. 5. Samhällsvägledarens integrationsarbete : - en kvalitativ studie om yrkes- och kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Fridéhn; Jennifer Thyrsson; [2017]
  Nyckelord :Health promotional efforts; Integration; Informal learning; New arrivals; Social Guidance worker; Supportive environments.; Hälsofrämjande; Integration; Informellt lärande; Nyanlända; Samhällsvägledare; Stödjande miljöer.;

  Sammanfattning : På grund av den globala flyktingkrisen har invandringen ökat markant i Sverige (SCB, 2017). Etableringsreformen genomfördes 2010 för att hantera de samhälleliga utmaningar som identifierats och med huvudsyfte att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden (lag 2010:197). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys uppgift.

Din email-adress: