Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 1. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 2. 2. Improving sustainability performance with management information models

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Max Dronkert; Terry Damink; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; greenwashing; management information models; context sustainability; knowledge;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this paper is to discover how management information models provide organizations that have the will to perform sustainable, with a tool that gives them knowledge and practical guidance to reach sustainability and avoid the practice of greenwashing as a result. Therefore, the research question is: How can management information models serve as a tool to improve the sustainability performance and reduce the practice of greenwashing of an organization? Methods The authors approached this research from a balanced and pragmatic view. LÄS MER

 3. 3. Innovation strategies and performance distribution of ICT-industry’s companies

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maksym Feshchuk; [2017]
  Nyckelord :ICT companies; innovation; companies’ internal resources; companies’ experience on the market; investments in R D; patents; business environment; performance measurement; DEA; Balanced scorecard;

  Sammanfattning : In ICT industry, firms’ financial prosperity and growth are highly depended on innovation. The innovation provides competitive advantage and high performance for the ICT companies. LÄS MER

 4. 4. Orsak och verkan : Samband i Sveriges landsting och regioners balanserade styrkort

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Kihlström; Jonas Kring; Martin Norrby; [2017]
  Nyckelord :Balanced scorecard; cause and effect relationship; Sweden s county councils and regions; Kaplan and Norton; time dimension; public sector; strategy map; performance drivers; outcome measures; Balanserat styrkort; orsak-verkan-samband; Sveriges landsting och regioner; Kaplan och Norton; tidsperspektiv; offentlig sektor; strategikarta; drivande mått; utfallsmått;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur Sveriges landsting och regioner formulerar och visualiserar orsak-verkan-samband mellan perspektiven vid tillämpning av balanserat styrkort. Metod: Uppsatsen använder sig av en kvantitativ innehållsanalys med en dokumentstudie av Sveriges landsting och regioners årsredovisningar och budgetdokument för år 2015. LÄS MER

 5. 5. Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Erica Sundström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; Balanced scorecard; Performance management; Adjustment; Perspectives; New Public management; NPM; Kaplan Norton; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Resultatbaserad styrning; Anpassning; New Public Management; NPM; Kaplan Norton;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att offentliga verksamheter tillämpar balanserat styrkort anpassat till dess specifika verksamhet. Antalet studier som behandlar anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet är begränsat vilket leder till att studien syftar till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till svensk offentlig verksamhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet balanced scorecard.

Din email-adress: