Sökning: "marginalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet marginalisering.

 1. 1. Språkriktighet eller substans? : en studie i bedömning av nationella prov i svenskämnets skriftliga framställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Frej Rydén; [2017]
  Nyckelord :Bedömning; marginalisering; programstudier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den hypotes som detta arbete utgår från är att lärare tenderar att bedöma elever utifrån olika bedömningsaspekter, beroende på vilket program eleverna går på. Detta grundar sig i att tidigare forskning har visat att en marginalisering av elever på yrkesförberedande program är påtaglig utifrån ett undervisningsperspektiv, då dessa elever tenderar att tilldelas mindre kognitivt krävande uppgifter, primärt baserat på lärarnas förutfattade meningar om deras förmågor. LÄS MER

 2. 2. EN SOCIALPSYKOLOGISK STUDIE OM UPPLEVELSEN AV TVÅ VÄRLDAR

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Armin Jusufovic; Roda Husein; [2017]
  Nyckelord :Klassresa; Integration; Marginalisering; Utbildning;

  Sammanfattning : Before deciding on what subject we would choose for our essay, we discussed the importance of education and the value of being a part of a society and the difference between immigrants and the natives in the academic world and context. We understood that there were so much more to it, and we got curious and eager to find out more. LÄS MER

 3. 3. Den svenska feministiska utrikespolitiken ur ett rättighetsperspektiv : en kvalitativ innehållsanalys av utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Camilla Vedenstam; [2017]
  Nyckelord :aktörskap; mänskliga rättigheter; Thomas Pogge. Feministisk utrikespolitik; Gayatri Spivak; institutional order; agency; Feminist foreign policy; human rights; institutionell ordning; Thomas Pogge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar kritiskt granska utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik utifrån ett rättighetsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att bidra till en förståelse för huruvida den feministiska utrikespolitiken verkar för att säkerhetsställa flickors och kvinnors möjligheter och makt att påverka sina liv och samhällen, men också hur politiken verkar för en lokal, regional och global institutionell ordning som tillgodoser rättighetsanspråk och avstår från att vidmakthålla en social, politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta integrerande med de som inte vill, inte får eller inte (så lätt) låter sig integreras : en studie av hälsofrämjande integrationsarbete på en familjecentral

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Tommy Jensen; [2017]
  Nyckelord :Interprofessionellt arbete; hälsofrämjande integration; familjecentral; socialt arbete; föräldrastöd; socialpedagogik; kulturkompetens;

  Sammanfattning : Studier visar att utlandsfödda i Sverige generellt sett har en sämre hälsa (psykisk, kulturell, fysisk, social och existentiell) än människor födda i Sverige. Det finns klara samband mellan sviktande hälsa och utanförskap och marginalisering och därför är det av största vikt att samhället strövar efter att tillgången till hälsofrämjande insatser ska vara rättvis och jämlik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marginalisering.

Din email-adress: