Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 1. Mellan fri aktivitet och undervisning : En studie av sex pedagogers uppfattningar om barns rörelseaktiviteter utomhus i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Albin Imland; Hanna Brandt; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; rörelseaktivitet; fysisk aktivitet; utomhus; variationsteori; undervisning; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Aktuell statistik visar att stillasittandet ökar bland barn och unga i Sverige. I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen skrivs att barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling ska främjas, och verksamheterna har således ett viktigt uppdrag i att vända trenden. LÄS MER

 2. 2. Läsmiljöer i förskolan : En studie om den fysiska och sociala läsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Moa Lundberg; Judith Emilsson; [2017]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Social miljö; Högläsning; Läsaktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares erfarenheter och förhållningssätt till förskolans läsmiljö. Resultatet är baserat på tre observationer av läsmiljöer och läsaktiviteter i förskolans verksamhet samt tre kvalitativa intervjuer med de förskollärare som hållit i läsaktiviteterna. LÄS MER

 3. 3. "Skapa lärandemiljöer efter deras intressen, det är ju vårt uppdrag" : Fem förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande i förskolans innemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jenny Månsson; Clara Thorstensson; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; barn; förskola; förskollärare; innemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare uppfattar barns möjligheter till delaktighet och inflytande med fokus på förskolans innemiljö. Studien har genomförts med hjälp av fem kvalitativa intervjuer av förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Läsmiljöer i förskolan : Bilder och förskollärares resonemang vid användning av läsmiljöer för att stärka barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nancy Rothman; Christine Carnstam; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; läsmiljö; böcker i förskolan; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur man kan arbeta med läsmiljön för att stärka barns språkutveckling inom förskolan. De frågeställningar som undersökningen kommer att utgå ifrån är: Hur ser läsmiljön ut på de olika förskolorna? Hur resonerar förskollärare när det gäller användning av böcker för att stärka barns språkutveckling? I förskolans läroplan står det att barnen ska erbjudas en miljö som stimulerar och inspirera till nyfikenhet och nya lärande, “Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares föreställningar kring barn och utomhusmiljö – en studie om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Espersson Emily; Olsson Mathilda; [2017]
  Nyckelord :Förskollärares föreställningar; förskollärares förhållningssätt; hälsa; miljö; lek; lärande; utomhusvistelse; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Forskning visar att barn blir allt mer inaktiva i dagens samhälle och att barns lek i stor utsträckning sker inomhus. Studiens övergripande syfte är därför att undersöka förskollärares föreställningar om utomhusaktiviteter i relation till verksamheten och barnen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljöns utformning.

Din email-adress: