¿CÓMO ES UN TRAIDOR? Un análisis de tres personajes traidores de la literatura del Cono Sur

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Förrädare är en återkommande karaktär i litteraturen och efter att ha läst ett antal romaner med förräderi som tema som alla utspelade sig i Cono Sur, väcktes intresset att undersöka synen på förrädare och förräderi i den delen av världen. För att åstadkomma detta har tre romaner som innehåller förrädarkaraktärer valts ut: El beso de la mujer araña av Manuel Puig, Nocturno de Chile av Roberto Bolaño samt La casa de los conejos av Laura Alcoba och förrädarkaraktärerna i dessa tre har analyserats med avsikt att söka efter likheter. Om likheter finns mellan karaktärerna skulle detta kunna tyda på en syn på förräderi som personlighetsdrag och att människor antingen är goda eller onda. Om det istället inte finns sådana likheter skulle detta kunna tolkas som en syn på förräderi som resultat av omständigheter och en människosyn där människan inte tillskrivs epitetet god eller ond utan agerar utifrån sin situation och sina möjligheter. Analysen har skett i två delar och baserats på dels Greimas aktantmodell, dels intersektionell teori. Studien har inte kunnat finna några likheter mellan karaktärerna som skulle kunna tyda på en syn på förräderi som personlighetsdrag. Två av författarna beskriver istället hur omständigheter har försatt deras karaktärer i en situation där de känt sig tvungna att begå förräderi, medan den tredje saknar beskrivning av förrädarkaraktärens upplevelse. Där har istället berättaren framställt sin syn på förrädaren och föreställer sig dennes ånger över sitt handlande, vilket också speglar en människosyn där handlingar sker till stor del utifrån situationer istället för helt utifrån karaktärsdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)