Gnosjöandan och Aliiansmissionen : Analys av tre intervjuer med medlemmar i Alliansmissionen om förhållandet mellan företagsliv och frikyrklighet i Gnosjöregionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Jorunn Hellman; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon relation mellan den starka företagarkulturen och de många frikyrkoförsamlingarna i Gnosjöregionen. Uppsatsen bygger främst på intervjuer med tre medlemmar ur Alliansmissionen.

Informationen som kommer fram i intervjuerna har till stora delar analyserats mot Webers bok Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. I grunden bygger idén till uppsatsen på Webers teori om hur kalvinismen gynnade kapitalistisk framgång.

Att det finns en relation mellan frikyrkorna och näringslivet i regionen framkom tydligt i intervjuerna. Bygdens historia har också haft stor betydelse för hur både religion och företag har utvecklats. Likheter med Webers teori finns men däremot har det under detta arbetes gång inte gått att se något direkt inflytande från kalvinismen i området. Det finns inga kalvinistiska församlingar i området så vitt jag har kunnat hitta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)