Lågdos-protokolls betydelse vid utredning av misstänkt njursten med datortomografi : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Stenar i njurar respektive urinvägar är ett växande problem både i Sverige samt i hela världen. Anledningen till den ökade incidensen av njursten anses vara oklar, däremot kan ändrade kostvanor förslagsvis vara bidragande orsak. Datortomografi (DT) anses vara förstahandsalternativet vid utredning av misstänkta njurstenar där DT har bra förmåga att kartlägga antalet stenar, bestämma storlek samt lokalisera stenarna. Tidigare forskning visar att ultra-lågdos samt lågdos har höga färdigheter i sensitivitet samt specificitet. Däremot avkastas jämförelser av detektering av stenar med standarddos DT. Syfte: Syftet med denna studie var att utforska om hur exponeringen skiljer sig med användandet av låg-dos protokoll i jämförelse med standardprotokoll. Utforska om hur mycket stråldosen kunde sänkas med lågdosprotokoll samt förmågan att detektera stenar. Fokus kommer att ligga på stråldosreducering samt specificitet och sensitivitet i utredning för njurstensmisstanke med datortomografi. Metod: Denna litteraturstudie använder sig av databaser som Pubmed för eftersökningen av vetenskapliga artiklar. Materialet samlades in och bearbetades i enlighet med Forsberg & Wengströms riktlinjer. Resultat: Resultatet till denna studie baseras på 10 valda artiklar från databasen Pubmed. Resultatet presenteras i tre underkategorier, storlek av sten, exponering samt sensitivitet/specificitet. Konklusion: Lågdosprotokoll kunde konkurrera med standardprotokoll gällande detektion av stenar, stenar under 3 mm kan vara svåra att detektera med lågdosprotokoll. Stråldosen reducerades med mer än hälften och bibehöll samtidigt tillräckligt bra kvalitet. Patienter bestrålas med mer än dubbelt så mycket i effektiv dos (ED) med användning av standardprotokoll än med låg-dos protokoll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)