Sökning: "vad är dokumentanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden vad är dokumentanalys.

 1. 1. “Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde?” En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Andersson; Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tjänstedominant logik; citylogistik; kommuner och logistik; värdeskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: Vem vill gå en romantisk promenad i ett industriområde? En kvalitativ studie om logistikens betydelse som en tjänst för olika aktörer i ett citylogistikprojekt Nivå: Kandidatuppsats i Logistics Service Management, VT 2018 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Syfte och frågeställning: Syftet med vår studie är att belysa komplexiteten i begreppet logistik samt hur olika aktörer i samma projekt ser på logistikens roll som en tjänst. Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har logistik som en tjänst för de olika aktörerna i ett citylogistikprojekt? Metod: För att svara på studiens frågeställning har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning som legitimitetsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mathias Nordberg; Rikard Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Legitimitetsstrategier; GRI; CSR; Legitimitet; Negativ information; Tung industrin;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisningar är ett verktyg företagen använder sig av vid redovisning av deras hållbarhetsarbete inom tre dimensioner vilka är de sociala, miljömässiga och ekonomiska. I studien som utförts kommer fokuset endast att ligga på den miljömässiga dimensionen. LÄS MER

 3. 3. Skolans ansvar att uppmärksamma, förebygga och motverka - en kvalitativ studie om grundskolors planer mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Elfving; Fanny Englöv; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; diskriminering; trakasserier; skolverksamhet; plan;

  Sammanfattning : Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är ett aktuellt och växande problem i dagens skola, många barn och elever blir utsatta dagligen. Lagstiftningen föreskriver riktlinjer för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och skolans ansvar för det uppmärksammade, förbyggande och motverkande arbetet är stort. LÄS MER

 4. 4. Vad är religion? : Religionsvetenskapliga och statliga perspektiv på ett begrepp i förändring

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Yanina Westergren; [2018]
  Nyckelord :state; religion; definitions; law; Sweden; religion; definitioner; stat; lagar; Sverige;

  Sammanfattning : This is a literature- and document analysis of what new Swedish students in Religious studies learns about perspectives on religion, and perspectives on religion expressed by Swedish law. Course literature from Swedish universities together with Swedish law texts is the material for analysis. LÄS MER

 5. 5. Livscykelanalys av ett samverkansbjälklag av KL-trä och betong : åtgärdsförslag för minskade koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Gustaf Wenström; Fredrik Tambour; [2018]
  Nyckelord :KL-trä;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was that from a life cycle assessment, LCA, present action proposals to reduce the emissions of carbon dioxide of a CLT-concrete composite floor which fulfils the regulations of Swedish National Board of Housing. Method: To be able to present action proposals towards reduced carbon dioxide emissions, literature studies was made on previous life cycle assessment on composite floors with various materials. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är dokumentanalys.

Din email-adress: