En storbanks anpassning till en ny miljö : En undersökning av Nordea med Contingency Theory

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats menar att den svenska bankbranschen genomgår ett miljöskifte. I enighet med Contingency Theory finns då ett behov av anpassning för de bankerna som äntrar den nya miljön. Den svenska storbanken Nordea används i denna studie som ett exempel på en bank i den nya miljön. Genom att intervjua sex medarbetare och sex kunder till banken antas ett dubbelt perspektiv för att diskutera hur Nordeas organisationstyp och strategi förhåller sig till den nya miljön. Kundintervjuerna har påvisat att personliga relationer värderas högt. Samtidigt visar medarbetarintervjuerna och en analys av Nordeas arbetssätt att den antagna organisationstypen och strategi ser ut att minska på de personliga relationerna. Diskussionen hävdar att en Flexibel, Organisk och Kundorienterad strategi som skapar Relational Benefits passar i den nya miljön; en strategi Nordea endast delvis antagit. Slutsatsen uppmärksammar en risk i att inte tillvara ta kundernas önskan om en personlig bankrelation i den nya digitala miljön. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)