Patienters tillfredställelse med distriktssköterskans hembesök

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

Sammanfattning:

Bakgrund: Patienttillfredsställelse är ett mått på hur nöjda patienterna är. Patienter förväntar sig att bli bemötta med vänlighet och att uppleva trygghet vid hembesök av distriktssköterskan. I litteraturen finns flera olika instrument som mäter patienters tillfredsställelse med sjuksköterskans vård inom slutenvården. Det finns endast få instrument som mäter patienttillfredsställelse med sjuksköterskans vård i hemsjukvården.

Syfte: Syftet var att ta fram ett svenskt instrument som kan mäta patienters tillfredställelse med distriktssköterskans vård vid hembesök. Syftet var också att testa detta instrument i en pilotstudie.

Design: Denna studie har en kvantitativ och deskriptiv design.

Metod: Client Satisfaction Scale (CSS) har översatts till svenska, validerats med hjälp av litteratur och en expertgrupp samt reliabilitetstestats. Den svenska versionen har sedan testats i en pilotstudie med 115 patienter som fått hembesök av distriktssköterskan. Pilotstudien genomfördes genom enkätutskick till 202 patienter.

Resultat: Den översatta versionen av CSS har ett Chronbachs alfa på 0,93. Studien visar på en hög tillfredsställelse med distriktssköterskans vård vid hembesöket. Resultatet av en genomförd faktoranalys visar att instrumentet är homogent.

Konklusion: CSS torde kunna användas för att mäta patienters tillfredsställelse med distriktssköterskans vård vid hembesöket i Sverige. Vidare forskning med instrumentet krävs dock då detta är första gången det används i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)