Mänskliga rättigheter i skuggan av ekonomin : en argumentationsanalys av grundläggande teorier om CSR och hållbart företagande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Problemformuleringen för denna uppsats grundar sig i det faktum att företag begår människorättskränkningar trots deras engagemang i hållbart företagande och Corporate Social Responsibility (CSR). Eftersom problemen kvarstår finns det ett intresse i att undersöka företagens riktlinjer för hållbart företagande och CSR. Företagens riktlinjer är utformade genom befintliga teorier och modeller om hållbart företagande och CSR. Uppsatsen avser därmed att undersöka de grundläggande teorierna om konceptet CSR och vilken roll mänskliga rättigheter spelar. Teorin som applicerats på materialet är Thomas Pogges negativa skyldigheter och bidrar till att belysa både problem och möjligheter. Pogges bidrag lyfter CSR som en social institution och visar på konsekvenser av CSR genom upprätthållandet av sociala institutioner i form av människorättskränkningar. Metoden, argumentationsanalys, bidrar till att undersöka hur de grundläggande teorierna övertalar läsaren om sitt koncept av CSR och framhäver bakomliggande syften. Uppsatsen bidrar till att belysa bristen på människorättsperspektiv för konceptet CSR och förtydligar konceptets problem i att uppmana företag att ta ett socialt ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)