Livet med en påse på magen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Karin Bergman; Sara Persson; [2016-01-26]

Nyckelord: Stomi; Upplevelse; Livskvalitet; Patient; Sjuksköterska;

Sammanfattning: Bakgrund: En stomi är en konstgjord kirurgiskt anlagd tarmöppning på buken. Stomin kan vara permanent eller temporär och bero på olika sjukdomstillstånd som tumörsjukdom eller inflammatorisk sjukdom. Risker och komplikationer förekommer hos personer med stomi och kan påverka deras upplevelse av hälsa och livskvalitet. Sjuksköterskan har en viktig roll i att bemöta och vårda dessa patienter och behöver därför kunskap och förståelse om deras upplevelse av att leva med en kolostomi. Syfte: Att belysa patienters upplevelse av livskvalitet av att leva med en kolostomi. Metod: En litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar granskats och sedan sammanställts utifrån likheter och skillnader under olika teman. Artiklarna hittades i databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: Studierna visade att stomin påverkade många olika aspekter i livet och medförde betydande livsstilsförändringar. Resultatet presenteras i tre huvudteman och nio subkategorier. Den fysiska hälsan upplevdes med en negativ påverkan på aktivitet, kosthållning och förmågan till egenvård. Förändrad kroppsuppfattning och självbild gjorde att livet med stomi upplevdes som påfrestande för den psykiska hälsan. Många av stomipatienterna upplevde att deras sociala relationer begränsades relaterat till rädsla och osäkerhet inför andra. Slutsats: Många faktorer påverkade det dagliga livet hos personer med stomi. Dessa personer var i behov av stöd och tydlig information för att öka livskvaliteten. Sjuksköterskan bör bedriva omvårdnadsarbete ifrån den enskildes perspektiv och behov. Ytterliggare forskning behövs inom området för att belysa kulturella skillnader hos personer med stomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)