Investerarforum och aktiehandel : En kvantitativ studie av investerarforum och dess förmåga att förutsäga aktiehandel

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Internetbaserade investerarforum har blivit en allt viktigare källa till information för investerare. Forumen fungerar på så sätt att investerare med varierande kunskapsnivå delger sina funderingar och förhoppningar om företag och hur deras aktiers avkastning kan komma att se ut. Syftet med studien är att undersöka huruvida foruminläggsfrekvens och sentiment i foruminläggen kan indikera kommande förändringar i mindre bolags aktiers handelsrelaterade variabler. Totalt granskas elva bolags aktier och 40 055 foruminlägg. Sambanden mellan investerarforumen och aktiehandeln undersöks med en bivariat korrelationsanalys. Studien finner inte statistiskt signifikanta resultat för att sentimentnivå kan antyda aktiers kommande avkastning vilket styrker att aktiemarknadens effektivitet. Resultatet visar däremot att inläggsfrekvens korrelerar positivt med aktiers volatilitet, omsättning, volym och avslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)