Sökning: "Kärrgruvan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kärrgruvan.

  1. 1. Dagvattenmodellering i Kärrgruvan med klimatanpassning för ett hållbart dagvattensystem

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Jesper Bengtsson; [2018]
    Nyckelord :Dagvatten; Modellering; Kärrgruvan; Hållbart Dagvattensystem; Hållbart; SWMM; Mike Urban;

    Sammanfattning : För att avleda vattenmassor som bildas från nederbörd har dagvattensystem konstruerats i vårt samhälle. Dessa system är byggda efter rådande förhållandena vilket betyder att ledningarna kan bli underdimensionerade om regneventen blir större i framtiden vilket de uppskattas göra på grund av klimatförändringar. LÄS MER