Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: I dagens samhälle där stress ofta är en del av människors vardag är det viktigt att hitta tid och rum för återhämtning. Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående. Stenhagen som är beläget i nordvästra Uppsala är en av de stadsdelar som har utvecklats och byggts ut allteftersom antalet invånare i Uppsala har ökat. I detta arbete redovisas ett förslag på hur naturområdet norr om Stenhagen, Svinskinnsskogen kan göras mer attraktivt för de boende i stadsdelen att vistas och röra sig i. Till grund för förslaget ligger en litteraturöversikt, analyser av området och olika skisstekniker samt workshoppar. Förslaget utgår från tre olika platser i naturområdet. Platserna har olika karaktär och syftar till att vara målpunkter utmed en naturstig i Svinskinnsskogen. Platserna har utformats med enkla tillägg utifrån konceptet sinnen. Förslaget kan byggas vidare på i framtiden och leda hela vägen till naturreservatet Fiby urskog. Fler platser med samma koncept kan då utvecklas utmed naturstigen. Genom att sammanlänka Fiby urskog med intilliggande skogsområden och Svinskinnsskogen kan en social- och grön korridor skapas i landskapet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)