EN KARTLÄGGNING AV ARBETSFÖRMEDLARNAS UPPLEVELSER AV ARBETSMARKNADSÅTGÄRDEN SYSSELSÄTTNINGSFASEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur arbetsförmedlare upplever arbetet med sysselsättningsfasen inom Göteborgsområdet. Studien riktar sig enbart till arbetsförmedlare som arbetar med sysselsättningsfasen. Vidare undersöker studien på vilket sätt arbetsförmedlarna anser att sysselsättningsfasen har hjälp de arbetslösa att närma sig en anställning.Teori:Under tidigare forskning presenteras artiklar och uppsatser som problematiserar psykosocial arbetsmiljö i den offentliga sektorn. Det presenteras även två olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som var i bruk innan sysselsättningsfasen. Som teoretiskt perspektiv använder jag mig av Karaseks och Theorells krav-kontroll och stöd modell. Användning av den befintliga teorin leder tillsammans med det analyserade materialet till att ett teoretiskt bidrag utvecklas.Metod:Kvalitativa intervjuer gjordes med 10 arbetsförmedlare i Göteborg. Metoden är inspirerad av grundad teori för dess upptäckande egenskaper. Undersökningen skulle startas så förutsättningslöst som möjligt.Resultat:Resultatet av undersökningen pekar mot att arbetsförmedlarna upplever vissa brister kopplade till sysselsättningsfasen. Studien presenterar möjliga komponenter som vid fortsatta analyser skulle kunna bilda utgångspunkt för en teoriutveckling rörande arbetsförmedlarnas upplevelser och förmåga att hantera komplexa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)