Making heads throb heartlike - Om utvecklingen av David Foster Wallaces författarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: I denna kandidatuppsats behandlas David Foster Wallaces författarskap och hur han reflekterade kring skrivandet. Syftet att undersöka en författares synpunkt på relationen mellan litteraturen och filosofin, samt det privata och det offentliga. Detta görs genom att utforska Wallaces uttalanden kring ämnet i olika skeden utav hans författarskap. Då vissa filosofiska teorier framträder i detta sammanhang så tillägnas även dessa utrymme, och jämförs med författarens egna åsikter kring dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)