Kunskapsöverföring- att leda rätt : Ledarens roll vid kunskapsöverföring i en organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

Författare: Sara Bergström; Ann-sofi Kinnvall; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I en rapport som Svensk Näringsliv (2010) har utfört beskriver de att företag redan idag och

inom en snar framtid står inför den största pensionsavgången någonsin i Svensk historia. 40-

talisternas avgång ställer företag inför stora utmaningarna, framförallt att lyckas genomföra en

lyckad generationsväxling. De personer som går i pension har under sitt yrkesverksamma liv

utvecklat en kunskap som många organisationer vilar på. En stor del av denna kunskap måste

överföras för att organisationerna ska kunna fortsätta att vara effektiva på marknaden. Syftet

med denna studie var att få en djupare förståelse för ledarskapets betydelse gällande

kunskapsöverföring i en organisation, samt bidra med praktiska verktyg till chefer och

medarbetare för att undvika att förlora värdefull kunskap vid en generationsväxling.

Industriföretaget LEAX har själva identifierat ett problem i att överföra viktig kunskap i och

med kommande generationsväxling. Deras önskan var att få hjälp med praktiska verktyg för

hur de ska tänka och verka för att mildra kunskapsglappet som kan uppstå. För att undersöka

detta och därmed uppfylla denna studies syfte har intervjuer genomförts med fyra

produktionsledare, fyra medarbetare som förväntas dela kunskap och tre medarbetare som

förväntas ta till sig kunskap. Innan intervjuerna genomfördes läste vi in oss på teori om

kunskap, kunskapsöverföring och ledarskap. Eftersom begreppet kunskap har en bred

betydelse och kan definieras olika beroende om den är individuell eller organisatorisk, började

vi i vårt teoriavsnitt att bena ut detta begrepp. Nonaka och Takeuchi (1995) gör en förenklad

bild av kunskap som ett isberg, där den explicita kunskapen benämns som toppen. Väl synlig

över ytan på vattnet är den enkel att upptäcka och ta till sig. Under vattnet döljer sig en

osynlig kunskap som är svår att upptäcka, så kallas implicit eller tyst kunskap. Denna kunskap

utgör en enorm del av isberget och blir därmed viktig att bevara. Dock är denna kunskap svår

att överföra då den är osynlig och svår att ta på. För att förstå vad kunskapsöverföring

innebär, behöver organisationer identifiera vilken sorts kunskap som behöver överföras för att

kunskapsöverföringen ska bli lyckad (Jonsson, 2012). Men även fast organisationer gör detta

måste även ledningen förstå att kunskapsöverföring är en strategisk angelägenhet som kan ses

som en process som involverar medarbetare. I denna studie har vi undersökt hur ledare kan

skapa motivation, engagemang och resurser för medarbetare att vilja medverka och bidra till

kunskapsöverföring. För att försöka förstå hur kunskap överförs i en organisation har vi

använt oss av Nonaka och Takeuchi, (1995) SECI-modell. Modellen bygger på samspelet

mellan den tysta och explicita kunskapen, vilket sker i fyra processer. Dessa processer har vi

sedan utvecklat till en egen modell som inkluderar institutionella, organisatoriska och

kognitiva faktorer. Utifrån dessa faktorer har vi skapat praktiska förslag på hur ledare

tillsammans med medarbetarna kan planera kunskapsöverföring. Dessa praktiska förslag

gynnar både individuell- och organisatorisk utveckling, samt bidrar till att mildra

kunskapsförlust vid generationsväxlingen. Ett av de praktiska exempel vi utformat är en

kompetensprofil, som är ett hjälpmedel för organisationer att identifiera vilken kunskap som

medarbetarna besitter, vilket synliggör vilken kunskap det är som kan gå förlorad.

Kompetensprofilen tillsammans med vår modell kan appliceras på liknande företag, men även

på organisationer som verkar inom andra branscher. Eftersom denna kompetensprofil är

utvecklad efter de krav som finns inom aktuell verksamhet, finns det möjlighet att anpassa

efter andra verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)