Hälsofrämjande arbete i grundskolans senare år

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Anna Rinnemo; Jessica Ander; Lisen Klein; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningBakgrund: Idag finns det skolor som profilerar sig på olika sätt. En profilering som finns och som ständigtutvecklas är skolor som arbetar hälsofrämjande. Hälsa är ett vitt begrepp som kan definieras olika beroende påvem man frågar. Skolan är en viktig arena där det finns möjlighet att påverka barn och ungdomar till ett helhets-perspektiv av hälsa där både den fysiska, psykiska och social hälsan ingår.Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hälsofrämjande arbete inom grundskolans senare år på treskolor med uttalad hälsoprofil.1 Hur arbetar personalen hälsofrämjande på de olika skolorna? Vilka är inblandade i hälsoarbetet?3 Vilka reaktioner och effekter har de märkt?Metod: Vi har gjort en kvalitativ undersökning på tre skolor som säger sig ha en hälsoprofilinriktning. Sommetod för datainsamlingen har vi använt ostrukturerade intervjuer. Undersökningen omfattar intervjuer medrektorer och hem- och konsumentkunskapslärare på tre olika skolor.Resultat: Vår undersökning visade att de tre olika skolorna arbetade utifrån ett helhetsperspektiv med den fysis-ka, psykiska och sociala hälsan. För att kunna driva ett hälsoarbete krävs tydliga riktlinjer från skolledningen. Iundersökningen framkom det att en del ur personalen var mer engagerade än andra men samtliga skulle varadelaktiga i arbetet. Responsen från personal, elever och föräldrar var övervägande positiv till det hälsofrämjandearbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)