Integrering av hamnverksamhet i logistikkedjorna - Betydelsen av samverkan mellan aktörer i det intermodala transportsystemet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Filip Mannefred; Frida Zetterberg; [2019-08-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den svenska sjöfarten spelar en viktig roll för såväl Sveriges export, import som för nationellagodsflöden. Transportpolitiska mål i Sverige har länge initierat ett behov av att minskagodsflödena på väg, till fördel för intermodala lösningar som inkluderar sjöfart.Intermodaliteten i sig kräver involvering av flera transportslag och, i likhet medförsörjningskedjor, är det flertalet aktörer som måste samverka för att få ett fungerande flöde.Förutom förutsättningar såsom kostnader och tekniska aspekter, har studier visat att välfungerande relationer mellan organisationer är en hygienfaktor för att uppnå en gemensameffektivitet. Den teoretiska grunden i arbetet är forskning kring interorganisatoriska samarbeteninom värdekedjor, samt forskning som behandlar samarbete på en mer generell nivå och urdessa har begreppen samarbete, transparens och makt identifierats som övergripande teman.Studien syftar därmed till att undersöka en transportkedja med RoRo-frakt som relaterar tillGöteborgs Hamn och vilken roll interorganisatoriska relationer i form av samarbete,transparens och makt har för att främja intermodalitet och effektivisera det gemensamma flödetav gods.Djupintervjuer genomförs med åtta respondenter i transportkedjan, vilka representerar hamn,hamnoperatör, rederi, tågoperatör och transportköpare. Studiens resultat visar vilka aktörernasnärmaste samarbetspartners är och hur djupgående relationerna mellan dessa är, i kombinationmed deras inställning och preferenser kring hur samarbete ser ut. Resultatet visar även attinformationsdelning är kritiskt på operativ nivå och att olika respondenter har olika syn på hurinflytandet i denna kontext ser ut.Slutsatserna fastställer att ingen av de aktörer som är inkluderade i studien, med undantag förGöteborgs Hamn, arbetar aktivt med att öka andelen intermodala transporter, på grund av attfokus snarare ligger på att tillfredställa kundens behov. Samarbete verkar vara en viktig aspektför framgångsrika relationer bolag emellan, sett till integrering av verksamheterna och delningav vinst, risk och fördelar med samarbetet. Vidare är transparens en hygienfaktor på operativnivå i form av informationsdelning och de aktörer som anses ha mest makt är antingen de somsitter på unika resurser, eller kunder som har möjlighet att styra flödet genom vad de efterfrågar.De hinder för samarbete som identifieras är låga marginaler i branschen, fokus på vinst samteventuell skev maktfördelning med avsaknad av informationsdelning som följd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)