Affärsänglar och Hållbara investeringar - En studie om affärsänglars investeringsprocess och deras förhållningssätt till hållbara investeringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Josefin Albertsson; My Eriksson; [2014-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Hållbarhetsarbete har blivit allt viktigare inom den privata sektorn men långt ifrån allaföretag har implementerat detta, även om många menar att hållbarhetsarbete gynnarföretag i ett långsiktigt perspektiv. Samtidigt som riskkapitalister menar att CSRfrågorblir allt viktigare för företag visar studier att små privata företag inte tror att dekan bidra till hållbar utveckling på grund av deras mindre storlek. Affärsänglar ärprivatpersoner som kan hjälpa nystartade företag genom att investera eget kapital ochkunskap. Förutom att hjälpa nystartade företag är affärsänglars främsta mål att få högavkastning på sina investeringar. Affärsänglars krav på bland annat avkastning skaparen problematik för dem att genomföra hållbara investeringar. Vi har märkt en brist påstudier kring relationen mellan affärsänglar och hållbara investeringar vilket äranledningen till att vi undersökt sambandet mellan dessa.För att ta reda på hur sambandet ser ut genomförde vi sex intervjuer med affärsänglardär vi ställde frågor kring deras investeringsprocess samt hur de förhåller sig tillhållbara investeringar. För att underbygga vår studie har vi använt oss av tidigareteorier för att få en bättre förståelse för hållbara investeringar samt affärsänglarsarbetssätt.Vår studie visar en problematik mellan affärsänglars kortsiktiga arbetssätt på ofta tretill fem år och behovet av att se hållbar utveckling ur ett långsiktigt tidsperspektiv. Deflesta affärsänglar kommer fortsätta med konventionella investeringar så länge de intekan generera lönsamhet på kort sikt ur hållbara investeringar. För att hållbarainvesteringar ska genomföras i större utsträckning krävs det att affärsänglar harintresse och kunskap kring hållbar utveckling och hur det kan generera lönsamhet hosföretag. Även om majoriteten av affärsänglar inte genomför många hållbarainvesteringar idag ser vi ändå en ökad medvetenhet kring ämnet som tyder på atthållbara investeringar kommer öka i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)