Patienters upplevelser av psykiatrisktvångsvårdEn litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Anna Eriksson; Linda Myrtenkvist; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: År 2021 vårdades cirka 12 500 personer inom psykiatrisk slutenvård och cirka 2000 personer inom psykiatrisk öppenvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i Sverige. Personer som vårdades enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) var cirka 1900 personer. Tvångsvård kan innebära en moraliskt komplex situation, där patienterna har sina behov och vårdpersonalen har sina regler. Det behövs ömsesidighet för att kunna uppnå en terapeutisk allians.Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård.Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes med systematisk sökning. Tio kvalitativa vetenskapliga artiklar sammanställdes genom en integrerad analys. Studierna som valdes var publicerade mellan år 2013-2023 i databaserna Cinahl with Full Text samt PubMed. Resultatet delades in i två huvudkategorier och sju underkategorierResultat: Patienterna ifrågasatte tvångsvårdens paternalistiska förhållningssätt samt personalens bemötande. Det fanns behov av att få mer information, känna delaktighet samt behålla autonomi.Slutsats: Det finns en barriär mellan vårdpersonalen samt patienterna. Bemötandet står i relation till upplevelsen av tvångsvård och kan påverka tillfrisknandet och även leda till ökat lidande.Nyckelord: Autonomi, delaktighet, paternalism, patienters upplevelser och tvångsvård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)