Hyggesfritt skogsbruk i boreal skog – tidsstudie och kostnader för föryngringsåtgärder vid luckhuggning i ett tallbestånd i Vätteskogen, Skinnskatteberg

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/School for Forest Management

Författare: Niclas Segerfur; [2022]

Nyckelord: markberedning; plantering; sådd;

Sammanfattning: I Sverige är trakthyggesbruket den dominerande metoden inom skogsbruket, men intresset för hyggesfria alternativ ökar ständigt. Luckhuggning är en hyggesfri avverkningsmetod speciellt lämpad för pionjärträdslag som tall. Luckor föryngras i huvudsak via naturlig föryngring, men det finns ibland behov av att använda sig av förädlat skogsodlingsmaterial för att skynda på föryngringsprocessen och tillväxten. Ett alternativ för skogsägaren är då att använda sig av manuella föryngringsmetoder, men det saknas dokumentation om prestationer och kostnader för metoderna inom luckor, något som gör att det finns ett behov av tidsstudier på området. Syftet med studien var att systematisera bland de metoder som finns i litteraturen angående föryngring i luckor och även lista potentiella metoder för föryngring av luckor. Ett ytterligare syfte var att anlägga ett fältförsök med manuella föryngringsmetoder för att få fram tidsunderlag och beräkna kostnader. Försöket anlades på Sveaskogs markinnehav i Vätteskogen, Skinnskatteberg. Försöksområdet bestod av två luckor på 0,3 respektive 0,1 hektar och innefattade totalt nio försöksytor. De olika metoderna som användes i olika kombinationer var: naturlig föryngring, sådd med sårör, plantering med planteringsrör, högläggning med SFI-hacka samt fläckmarkberedning med röjsågsfräs. För respektive moment togs tiden med ett stoppur, och dessa tidsåtgångar användes sedan för att beräkna en anläggningskostnad i förhållande till antalet markberedningspunkter/ha och storleken på luckan. Studien visade att det finns ett flertal beprövade eller potentiella föryngringsmetoder inom luckhuggning. Studien visade även att högläggning med SFI-hacka och plantering var minst tidseffektiv och att naturlig föryngring utan markberedning var mest tidseffektiv. Kostnadsmässigt visade resultatet på att högläggning med SFI-hacka i stenrik terräng och plantering kostade mest vid anläggning, vilket var 14,3 kr per planterad planta. Naturlig föryngring utan markberedning blev billigast eftersom metoden kostade noll kr vid anläggning. Annars var sådd utan markberedning billigast med en summa på 2,3 kr per såddfläck. Slutsatsen av den här studien är att naturlig föryngring utan markberedning är billigast, men om förädlat skogsodlingsmaterial föredras är sådd utan markberedning billigast. Manuell markberedning kostar mycket och är endast ett konkurrenskraftigt alternativ med maskinell markberedning upp till en total luckareal på drygt 0,3 hektar. Manuell markberedning kan dock vara mer effektiv när luckorna ligger långt ifrån bilväg, eller när terrängen är otjänlig för arbete med maskin. Kostnaden för aktiva föryngringsåtgärder inom luckhuggning styrs framför allt av storleken på luckan/luckorna, men även av avståndet från väg och avståndet mellan luckorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)