Sökning: "analys styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade orden analys styrdokument.

 1. 1. ”Substantiv är namn på ting såsom klocka, boll och ring” En komparativ och kvalitativ analys av läromedel i svenska för gymnasieskolan efter 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jacqueline Kellgren; [2018-05-02]
  Nyckelord :Grammatik; gymnasieskolan; Gy11; Lgy11; läromedel; styrdokument; svenska; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att klarlägga dels hur ett antal grammatiska termer/begrepp och deras funktionerbeskrivs och definieras i ett antal läromedel i ämnet svenska i gymnasieskolan, dels ska jag jämföra läromedlenmed vetenskapliga standardverk för att se vilka beskrivningar och motiveringar som ges till studiet avgrammatik.Grammatik i svenskämnet diskuteras bland annat av Maia Andréasson, docent i nordiska språk vid Göteborgsuniversitet, som menar att grammatik inte ska betraktas som en ö i svenskundervisningen, utangrammatiklektionerna behöver betraktas som de språklektioner de är (Svensklärarföreningens tidskriftSvenskläraren 24/11/2017). LÄS MER

 2. 2. Att välja rätt är inte lätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Louise Pålsson; [2018]
  Nyckelord :skönlitteratur; litteratururval; litteraturundervisning; literacy; läsning; Svenska 1; Svenska 2; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med och utgångspunkten för denna uppsats var att undersöka gymnasielärares resonemang om urval av skönlitteratur till undervisningen i Svenska 1 och Svenska 2. De två frågeställningar som undersöktes och besvarades handlar dels om vilka didaktiska överväganden som lärare gör i samband med litteratururvalet, dels om hur lärarna uppfattar de delar av svenskämnets styrdokument som rör läsning och arbete med skönlitteratur. LÄS MER

 3. 3. "Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen" : En kvalitativ studie om rektorers arbete för daglig fysisk aktivitet i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Larry Li; Johanna Falkenback; [2018]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; daglig; grundskolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka arbetssätt rektorer har för att realisera formuleringen “Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Utöver detta ämnar studien även att undersöka potentiella faktorer som påverkar arbetssätten för daglig fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Å ena sidan, å andra sidan : Essä om fritidshemmets samverkan med skolan när det gäller att synliggöra elevernas kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marie Åkesson; [2018]
  Nyckelord :test situations; wisdom; understanding; beginner; competent; formative assessment; development-pedagogical perspective; peer interaction in practice.; provsituationer; klokhet; förståelse; nybörjare; kompetent; formativ bedömning; utvecklingspedagogiskt perspektiv; samlärande i praktiken;

  Sammanfattning : In my essay, I take as starting point stories where I experience that the school context does not take advantage of the possibilities offered by the youth leisure center in gathering information about the students’ knowledge development. In my text I am going to reflect upon my irritation, how I acted and why I acted in a certain way in different situations with students. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser om stress relaterat till arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elena Selivanova; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete styrs av olika styrdokument. Enligt ICN:s etiska koder (2012) innebär sjuksköterskans omvårdnadsarbete att bemöta individen, återställa samt främja individens hälsa, lindra lidandet och förebygga sjukdom. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys styrdokument.

Din email-adress: