Sökning: "analys styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden analys styrdokument.

 1. 1. ”Substantiv är namn på ting såsom klocka, boll och ring” En komparativ och kvalitativ analys av läromedel i svenska för gymnasieskolan efter 2011

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jacqueline Kellgren; [2018-05-02]
  Nyckelord :Grammatik; gymnasieskolan; Gy11; Lgy11; läromedel; styrdokument; svenska; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att klarlägga dels hur ett antal grammatiska termer/begrepp och deras funktionerbeskrivs och definieras i ett antal läromedel i ämnet svenska i gymnasieskolan, dels ska jag jämföra läromedlenmed vetenskapliga standardverk för att se vilka beskrivningar och motiveringar som ges till studiet avgrammatik.Grammatik i svenskämnet diskuteras bland annat av Maia Andréasson, docent i nordiska språk vid Göteborgsuniversitet, som menar att grammatik inte ska betraktas som en ö i svenskundervisningen, utangrammatiklektionerna behöver betraktas som de språklektioner de är (Svensklärarföreningens tidskriftSvenskläraren 24/11/2017). LÄS MER

 2. 2. "Det är en fantastisk grund att vila verksamheten på!" : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar av värdegrunden i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Pautkina; [2018]
  Nyckelord :värdegrund; värdegrunden; förskola; etik; värdepedagogik; politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av värdegrunden, vilken betydelse de tillskriver den och hur de resonerar vid uppkomsten av etiska dilemman inom värdegrundens ramar. Utgångspunkterna för undersökningen är att vi idag lever i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle, som präglas av värdepluralism och skillnader i livsåskådningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLEKTIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Borgström Petrovic; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Script; Transexualism; Lärare; Läroplan; Foucault; Skola; Styrdokument;

  Sammanfattning : HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLKETIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ. HANNA BORGSTRÖM PETROVIC Hanna Borgström Petrovic. Trängsel i uppdraget. En studie av lärares reflektioner av att möta icke-cis elever i skolmiljö. LÄS MER

 4. 4. Att välja rätt är inte lätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Louise Pålsson; [2018]
  Nyckelord :skönlitteratur; litteratururval; litteraturundervisning; literacy; läsning; Svenska 1; Svenska 2; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med och utgångspunkten för denna uppsats var att undersöka gymnasielärares resonemang om urval av skönlitteratur till undervisningen i Svenska 1 och Svenska 2. De två frågeställningar som undersöktes och besvarades handlar dels om vilka didaktiska överväganden som lärare gör i samband med litteratururvalet, dels om hur lärarna uppfattar de delar av svenskämnets styrdokument som rör läsning och arbete med skönlitteratur. LÄS MER

 5. 5. Mäns våld mot kvinnor : en kvalitativ innehållsanalys av hur det formella ansvaret definieras i svenska styrdokument

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sabina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Formellt ansvar; Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; maktrelationer; kvinnojourer; socialtjänstlagen; socialstyrelsen; en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor; mänskliga rättigheter.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur det formella ansvaret är definierat i olika styrdo-kument från statlignivå ner på kommunalnivå när det kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor och det sker efter att de blivit utsatta. Studien bygger på en kvalitativ text-analys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys styrdokument.

Din email-adress: