Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 987 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Självbestämmandets komplexitet för patienter med obotlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Apelborn; Linda Sandin; [2017-01-24]
  Nyckelord :Självbestämmande; palliativ vård; kurator; makt; livsmodellen;

  Sammanfattning : Vårt samhälle blir mer och mer individualistiskt och självbestämmande är någotsom förespråkas. Även i palliativ vård är självbestämmandet ett ledord. LÄS MER

 2. 2. Mångfald och jämställdhet i läromedel för SFI

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Ekros; [2017]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; jämlikhet; jämställdhet; läromedel; analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur fyra läromedel inom SFI (svenska för invandrare) återspeglar och beskriver det svenska samhällets etniska mångfald och jämställdhet mellan könen.  Analysen är uppdelad i två delar varav en är av kvantitativt slag där förekomsten av “svenska” och “icke-svenska” namn samt feminina och maskulina namn räknas. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk kompetens i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Lewton; [2017]
  Nyckelord :förskola; handledning; sociokulturell teori; specialpedagogisk kompetens; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Problemområde Specialpedagogiken kännetecknas som kunskapsområde av komplexitet och det förekommer stor variation när det gäller hur specialpedagogik diskuteras och beskrivs (Ahlberg, 2013). I min studie vill jag undersöka vilka synsätt det finns på specialpedagogisk kompetens och på handledning som verktyg för en ökad specialpedagogisk kompetens i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Drömjobbet- en planerad resa? : En kvantitativ analys kring vilka faktorer som påverkar personalvetarstudenters val av framtida arbete.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elina Colde; Amanda Dahl; [2017]
  Nyckelord :careership; career decisions; career choice; social mobility; social reproduction; karriärbeslut; habitus; karriärval; social mobilitet; social reproduktion;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förklara samt karaktärisera personalvetarstudenters framtida yrkesval. Syftet preciseras med hjälp av två frågeställningar: Vilka karriärval strävar personalvetarstudenter mot? och Hur visar sig relationen mellan karriärval och personalvetares habitus? Studiens utgångspunkt grundar sig i teorier om habitus påverkan på karriärval. LÄS MER

 5. 5. Våga vägra arbetsvägran - En analys av arbetsvägran och dess rättsföljder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Martin Johansson; Nils Klintberg; [2017]
  Nyckelord :avsked; Arbetsvägran; uppsägning; arbetsmiljö; fara för liv; allmän arbetsvägran; specifik arbetsvägran; arbetsuppgifter; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsvägran är i grund och botten ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. I och med begreppets komplexitet uppstår dock situationer som inte alltid är enkla att förutse. På grund av det nyss anförda vaknade vårt intresse kring arbetsvägran och dess rättsliga konsekvenser, vilket sedermera la grunden för denna uppsats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet komplexitet.

Din email-adress: