Ätstörningar - En litteraturstudie om patienters upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter med ätstörningar påträffar många svårigheter i mötet med vården och under behandling. Bristande kunskap och förståelse för ätstörningssjukdomar kan medföra ökat lidande för patienterna och forskning visar på att många patienter upplever sig missförstådda. Syfte: Att sammanställa forskning om patienters upplevelse av att leva med en ätstörningssjukdom. Metod: Litteraturstudie baserad på tio artiklar med kvalitativ ansats som analyserades tematiskt. Resultat: Resultatet mynnade i fyra slutgiltiga teman, Att ha kunskap, Att ha eller att inte ha kontroll, Att anpassa sig och Att begränsas i det dagliga livet. Resultatet visar att vårdpersonal behöver ha specifik kunskap om ätstörningssjukdomar, i mötet med patienter med ätstörningar. Patienterna utvecklade sin ätstörningssjukdom som ett resultat av känslor av att inte ha kontroll. Att styra sitt matintag och sin vikt, gav patienterna en känsla av att ha kontroll i sina liv. Paradoxalt ledde de begränsade metoderna till slut till att patienterna förlorade sin kontoll. För att kunna tillfriskna helt från sin sjukdom, utvecklade patienterna olika copingstrategier. Konklusion: Patienter med ätstörningar kan uppleva att deras sjukdom påverkar deras liv på olika sätt. Patienterna kan uppleva bristande kunskap och förståelse från både sjukvårdspersonal och sin omgivning, begränsningar i sitt dagliga liv och en känsla av förlust av kontroll, vilket kan medföra ett större lidande för patienten. För att kunna anpassa sig till ett liv utan ätstörningssjukdom, kan patienterna utveckla alternativa copingstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)