Upplevelser av landskapet genom människans fem sinnen : en litteraturstudie kring gestaltning med fokus på upplevelsen av miljön genom sinnena med exemplifiering från referensplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Då design av utemiljöer idag till stor del fokuserar på den visuella upplevelsen av en plats är det intressant att få större kunskap om gestaltning för upplevelser genom övriga sinnen, vilket man med stor fördel kan göra med växter eftersom de har möjlighet att stimulera alla sinnen. Denna uppsats redovisar kunskaper som erhållits i samband med en genomförd litteraturstudie kring hur landskapsarkitekten kan jobba med sinnesupplevelser i sin gestaltning. För att ge konkreta förslag på gestaltningslösningar presenteras exempel från ett antal referensplatser runt om i Sverige där arkitekten särskilt jobbat med detta. Även om flera av referensplatserna är speciellt riktade till en äldre och vårdkrävande målgrupp kan gestaltningslösningarna appliceras på platser där flera kategorier av människor rör sig, eftersom upplevelser genom sinnena är något som har möjlighet att påverka alla. Återkommande gestaltningsinslag är porlande vatten, tillgänglighet till växterna, stor växtvariation i färg, doft och form samt något att upptäcka och kvalitéer under hela året. Teorier som berör gröna rekreativa miljöers utformning tar bland annat upp att trädgårdar bör byggas upp likt gröna rum samt faktorer som är avgörande för upplevelsen av platsen, exempelvis ”coherence” (sammanhang), ”complexity” (komplexitet), ”legibility” (läsbarhet) och ”mystery” (mystik), vilket också lyser igenom på de studerade referensplatserna. Människan uppfattar omvärlden genom sina sinnen. Då sinnesintrycken riktas mot gröna miljöer får människan möjlighet till rekreation då sinnet öppnas för nya, spontana intryck, vilket kan bidra till människans hälsa, utveckling och välbefinnande under hela livet. Inom miljöpsykologin finns mycket kunskap kring människans upplevelse och påverkan av sin miljö och därför är en hel del av kunskapen till litteraturstudien hämtad där. Genom att få större kunskap kring sinnenas funktion och möjligheter att ge människan olika upplevelser då hen vistas i landskapet, ökar landskapsarkitektens kompetens att gestalta platser med större eller speciellt riktade upplevelsevärden. Om det designas mer i stadsrummet för upplevelser genom alla sinnen skapas nya möjligheter att känna, lukta och smaka på stadens gröna miljöer. Genom det kan en känsla av en tydligare koppling till miljön skapas. För att detta ska bli möjligt krävs det att landskapsarkitekten breddar sitt tankesätt och involverar upplevelser för fler sinnen än synen i sin gestaltning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)