Sökning: "Alan Watson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alan Watson.

  1. 1. Att lyfta på bolagsslöjan. En komparativ studie av ansvarsgenombrott och lifting the veil i svensk respektive engelsk bolagsrätt.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Daniel Nykvist; [2016-02-24]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är tvåfaldigt. För det första så strävar den efter att klargöra likheter och skillnader mellan svensk och engelsk rätt i fråga om aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott respektive den närmaste engelska motsvarigheten lifting the veil. LÄS MER