Sökning: "Britt Kuylenstierna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt Kuylenstierna.

  1. 1. Sjungom studentens lyckliga dag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Annie Nilsson; [2007]
    Nyckelord :Flickbok; Läroverk; Vidarestudier; Kvinnor;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur synen på kvinnors rätt till högre studier framställs i den äldre svenska flickboken med bakgrund mot 1927 års skolreform och skolkommissionerna från 1918 och 1923, samt om den bild som förmedlas är av det äldre, patriarkala slaget eller mer modern och självständig i sin utformning. Vidare ämnar jag redogöra för dåtidens samhälleliga debatt rörande vidarestuderande kvinnor samt huruvida flickböckerna presenterar en realistisk bild av sin samtid. LÄS MER