Sökning: "Jonas Stenbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Stenbäck.

  1. 1. The physicians power to affect the outcome of a Public healthcare program.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :David Jönsson Griph; Jonas Stenbäck; [2014-06-25]
    Nyckelord :Postive power; Negative power; Autonomy; Discretion; Disempowered physicians;

    Sammanfattning : .... LÄS MER