Sökning: "Julia Allard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Allard.

  1. 1. Desorganiserad anknytning - finns det möjlighet till förbättring? Faktorer som kan påverka förändringsprocessen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Julia Allard; Sandra Sellén; [2016]
    Nyckelord :Desorganiserad anknytning; Anknytningsteori; Förbättrad anknytning;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka huruvida desorganiserad anknytning kan förbättras till ett organiserat anknytningsmönster samt undersöka vad som kan antas påverka processen. Studien vilar på anknytningsteorin som grund och materialet till denna teoretiskt integrativa litteraturstudie har insamlats genom ett systematisk tillvägagångssätt. LÄS MER